Choď na obsah Choď na menu
 


BIBLICKY RUŽENEC

 

1.tajomstvo - ktoreho si Panna z Ducha svateho počala 

Lk 1,26-38 / Mt 1,1-25/

Zvestovanie narodenia Ježiša Krista

26  V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta Nazareta,   27  k panne zasnúbenej mužovi menom Jozef, z domu Dávidovho. Meno panny bolo Mária.   28  Keď vošiel k nej, povedal: Raduj sa, milosti plná! Pán s tebou.   29  Ona sa zarazila nad jeho rečou a rozmýšľala, čo tento pozdrav znamená.   30  Anjel pokračoval: Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha.   31  Hľa, počneš, porodíš syna a dáš mu meno Ježiš.   32  On bude veľký. Bude sa volať synom Najvyššieho a Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida.   33  Bude kraľovať nad Jákobovým domom naveky a jeho kráľovstvu nebude konca.   34  Mária odpovedala anjelovi: Ako sa to stane? Veď ja nepoznám muža.   35  Anjel jej odpovedal: Duch Svätý zostúpi na teba a zatôni ťa moc Najvyššieho, a preto aj dieťa bude sväté a bude sa volať Božím Synom.   36  Pozri, aj tvoja príbuzná Alžbeta, ktorú pokladali za neplodnú, počala vo svojej starobe syna a je už v šiestom mesiaci, aj keď o nej hovorili, že je neplodná,   37  lebo u Boha nič nie je nemožné.   38  Na to Mária odpovedala: Som služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. A anjel od nej odišiel.

 

2.tajomstvo - ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila  

Lk 1,39- 56

Mária na návšteve u Alžbety

39  V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do judského mesta v hornatom kraji.   40  Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu.   41  Keď Alžbeta počula Máriin pozdrav, pohlo sa dieťa v jej lone a Alžbetu naplnil Duch Svätý.   42  Zvolala hlasno: Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho lona!   43  Ako to, že matka môjho Pána prichádza ku mne?   44  Hľa, len čo mi v ušiach zaznel tvoj pozdrav, od radosti sa pohlo dieťa v mojom lone.   45  Blahoslavená, ktorá uverila, lebo sa splní, čo jej oznámil Pán.  

Máriin chválospev

46  Vtedy Mária prehovorila: Velebí moja duša Pána   47  a môj duch zajasal v Bohu, mojom Spasiteľovi,   48  lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, odteraz ma budú blahoslaviť všetky pokolenia,   49  pretože veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno,   50  a jeho milosrdenstvo je z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.   51  Prejavil silu svojím ramenom; rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú;   52  mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.   53  Hladných nasýtil dobrotami a boháčov prepustil naprázdno.   54  Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na milosrdenstvo,   55  ako sľúbil našim otcom: Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.   56  Mária zostala s Alžbetou asi tri mesiace a potom sa vrátila domov. 

3.tajomstvo - ktorého si Panna v Betleheme porodila 

Lk 2, 1-21

 

Narodenie Ježiša Krista

1  V tých dňoch cisár Augustus vydal príkaz vykonať súpis ľudu na celom svete.   2  Tento prvý súpis sa konal, keď v Sýrii vládol Kyrenios.   3  A všetci sa šli dať zapísať — každý do svojho mesta.   4  Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judska, do Dávidovho mesta Betlehema, lebo pochádzal z domu a rodu Dávida,   5  aby sa zapísal so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v požehnanom stave.   6  Kým sa tam zdržiavali, nadišiel čas jej pôrodu.   7  A porodila svojho prvorodeného syna. Zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo v útulku pre nich nebolo miesta.   8  V tom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli na poli a strážili svoje stádo.   9  Zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach.   10  Ale anjel im povedal: Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude radosťou pre všetkých ľudí,   11  lebo v Dávidovom meste sa vám dnes narodil Spasiteľ, Kristus Pán.   12  Toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.   13  A hneď s anjelom sa zjavilo množstvo nebeských zástupov, ktoré chválili Boha a volali:   14  Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom, ktorých on miluje.   15  Len čo sa anjeli vrátili do neba, pastieri sa rozhodli: Poďme teda do Betlehema a pozrime, čo sa tam stalo — čo nám oznámil Pán.   16  Poponáhľali sa a našli Máriu, Jozefa a dieťatko uložené v jasliach.   17  Keď to uvideli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati.   18  Všetci, čo to počuli, čudovali sa tomu, čo im rozprávali pastieri.   19  Ale Mária si všetky tie slová zachovala v srdci a premýšľala o nich.   20  Pastieri sa potom vrátili, oslavovali a velebili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané.   21  Keď uplynulo osem dní a bolo ho treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako bol počatý v matkinom lone.

 

4.tajomstvo - ktorého si Panna v chráme obetovala 

Lk 2, 22-40

Predstavenie Ježiša v chráme

22  Keď uplynuli dni ich očisťovania podľa Mojžišovho zákona, odniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi,   23  lebo Pánov zákon predpisuje, že každý mužský potomok, ktorý otvára život matky, má byť zasvätený Pánovi.   24  A aby obetovali pár hrdličiek alebo dva holúbky, ako káže Pánov zákon.   25  V Jeruzaleme vtedy žil človek menom Simeon. Bol to človek spravodlivý a bohabojný, očakával potechu Izraela a Duch Svätý bol s ním.   26  Duch Svätý mu zjavil, že nezomrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša.   27  Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo predpisoval zákon,   28  aj on si vzal dieťa do náručia a velebil Boha slovami:   29  Teraz, Pane, prepustíš v pokoji svojho služobníka podľa svojho slova,   30  lebo moje oči uvideli tvoju spásu,   31  ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov:   32  svetlo na zjavenie pre pohanov a slávu pre tvoj ľud Izrael.   33  Jeho otec i matka boli prekvapení slovami, ktoré o ňom počuli.   34  Simeon ich požehnal a jeho matke Márii povedal: Hľa, tento je určený mnohým v Izraeli na pád a na povstanie i na znamenie, ktorému budú odporovať   35  — a tvoju vlastnú dušu prenikne meč —, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.   36  Vtedy žila aj prorokyňa Anna, Fanuelova dcéra z Ašérovho kmeňa. Mala už pokročilý vek. Keď sa vydala, žila s mužom sedem rokov,   37  potom do osemdesiatich štyroch rokov ako vdova. Neodchádzala z chrámu, vo dne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami.   38  Práve v tej chvíli prišla aj ona, velebila Boha a všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema, rozprávala o dieťati.   39  Keď vykonali všetko podľa Pánovho zákona, vrátili sa do Galiley, do svojho mesta Nazareta.   40  Chlapček rástol a mocnel, plný múdrosti, a Božia milosť bola s ním.

 

5.tajomstvo - ktorého si Panna v chráme našla

Lk 2,41- 52

Chlapec Ježiš v chráme

41  Jeho rodičia každoročne putovali do Jeruzalema na veľkonočné sviatky.   42  Keď mal dvanásť rokov, tiež sa ta vybrali na sviatky, ako bývalo zvykom.   43  Po uplynutí sviatočných dní, keď sa vracali domov, chlapec Ježiš zostal v Jeruzaleme a jeho rodičia o tom nevedeli.   44  Keďže sa domnievali, že je niekde v sprievode, prešli deň cesty, potom ho hľadali medzi príbuznými a známymi.   45  Keď ho nenašli, vrátili sa do Jeruzalema a hľadali ho tam.   46  Po troch dňoch ho našli v chráme, ako sedí medzi učiteľmi, počúva ich a vypytuje sa.   47  Všetci, čo ho počúvali, boli ohromení jeho rozumnosťou a odpoveďami.   48  Keď ho zbadali, stŕpli od údivu a jeho matka mu povedala: Dieťa moje, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec a ja sme ťa s úzkosťou hľadali.   49  On im odpovedal: Ako to, že ste ma hľadali? Či ste nevedeli, že sa mám zaoberať tým, čo patrí môjmu Otcovi?   50  No oni jeho slovu neporozumeli.   51  Vrátil sa s nimi, prišiel do Nazareta a bol im poslušný. Jeho matka však uchovávala všetky jeho slová vo svojom srdci.   52  A Ježiš napredoval v múdrosti, veku a obľube u Boha i u ľudí.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.