Choď na obsah Choď na menu
 


Citanie Biblie - 1.tajomstvo svetla

30. 5. 2016

 

 
Vystúpenie Jána Krstiteľa
1  V pätnástom roku vlády cisára Tibéria, keď Pontský Pilát spravoval Judeu, Herodes bol tetrarchom v Galilei, jeho brat Filip tetrarchom na území Iturey a Trachonitidy a Lyzaniáš bol tetrarchom v Abiléne,   2  za veľkňazov Annáša a Kajfáša zaznelo na púšti Božie slovo Jánovi, synovi Zachariáša.   3  Chodil po celom okolí Jordánu a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov,   4  ako je napísané v knihe výrokov proroka Izaiáša: Hlas volajúceho na púšti: Upravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!   5  Každá dolina bude zasypaná, každý vrch a kopec sa zníži, čo je krivé, bude priame, čo je hrboľaté, bude rovnou cestou.   6  A každý tvoruvidí Božiu spásu.   7  Zástupom, ktoré prichádzali k nemu, aby ich pokrstil, povedal: Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť pred prichádzajúcim hnevom?   8  Prinášajte teda ovocie svedčiace o vašom pokání a nezačínajte medzi sebou hovoriť: Naším otcom je Abrahám. Lebo hovorím vám, že Boh môže aj z týchto kameňov stvoriť Abrahámovi potomkov.   9  Veď sekera je už priložená na koreň stromov. A tak každý strom, čo neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia na oheň.   10  Zástupy sa ho spýtali: Čo teda máme robiť?   11  On im odpovedal: Kto má dvoje šiat, nech sa rozdelí s tým, čo nemá, a kto má dosť jedla, nech urobí podobne.   12  Aj mýtnici prichádzali dať sa pokrstiť a hovorili mu: Učiteľ, čo máme robiť?   13  On im odpovedal: Nevymáhajte viac, ako vám patrí.   14  Vojaci sa ho spýtali: A čo máme robiť my? Tým povedal: Nikoho netrýznite ani nevydierajte, uspokojte sa so svojím žoldom!   15  Ľud žil v očakávaní a všetci vo svojom srdci uvažovali o Jánovi, že azda on je Mesiáš.   16  Ale Ján všetkým odpovedal: Ja vás krstím vodou. Prichádza však mocnejší ako ja. Ja nie som hoden rozviazať mu ani remienok na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom.   17  V ruke má vejačku, aby vyčistil humno a pšenicu zhromaždil do svojej sýpky. Plevy však spáli v neuhasiteľnom ohni.   18  Ešte všelijako ináč povzbudzoval ľud a hlásal mu evanjelium.   19  Keď však pokarhal tetrarchu Herodesa pre Herodiadu, manželku jeho brata, a za všetko zlo, čo popáchal, Herodes   20  dovŕšil všetko tým, že uvrhol Jána do väzenia.  
Pokrstenie Ježiša
21  Keď sa všetok ľud dával krstiť a keď už bol pokrstený aj Ježiš, ktorý sa modlil, otvorilo sa nebo   22  a Duch Svätý zostúpil na neho v podobe holubice. Z neba zaznel hlas: Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.  
Rodokmeň Ježiša Krista
23  Keď Ježiš začal účinkovať, mal asi tridsať rokov. Nazdávali sa, že je synom Jozefa. Jeho predkami boli: Heli,   24  Matat, Lévi, Melchi, Jannai, Jozef,   25  Matatiáš, Amos, Naum, Hesli, Nagge,   26  Mahat, Matatiáš, Semein, Josech, Joda,   27  Johannan, Resa, Zerubbábel, Šealtíel, Neri,   28  Melchi, Addi, Kosam, Elmadam, Ér,   29  Jesus, Eliezer, Jorim, Matat, Lévi,   30  Simeon, Júda, Jozef, Jonam, Eliakim,   31  Melea, Mena, Matat, Nátan, Dávid,  32  Izaj, Obéd, Boaz, Salmón, Nachšón,   33  Amminadáb, Admin, Arni, Checrón, Perec, Júda,   34  Jákob, Izák, Abrahám, Terach, Nachór,   35  Serúg, Reu, Peleg, Éber, Šelach,   36  Kainam, Arfaxad, Šém, Noach, Lemech,   37  Matuzalem, Henoch, Jered, Mahalalel, Kénan,  38  Enóš, Šét, Adam. Ten bol od Boha
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.