Choď na obsah Choď na menu
 


Citanie Biblie - 2.tajomstvo radostne

30. 5. 2016

 Lukas 1/1-25

Úvod

1  Hoci sa už viacerí pokúšali vyrozprávať rad-radom udalosti, ktoré sa u nás stali,   2  ako nám to podali tí, čo boli od začiatku očitými svedkami a služobníkmi slova,   3  predsa som aj ja uznal za dobré dôkladne a sústavne prebádať všetko od začiatku a napísať ti, vznešený Teofil,   4  aby si poznal spoľahlivosť náuky, do ktorej ťa zasvätili.  

Zvestovanie narodenia Jána Krstiteľa

5  Za dní judského kráľa Herodesa žil istý kňaz menom Zachariáš z Abiášovej kňazskej triedy. Jeho manželka bola z Áronových dcér a volala sa Alžbeta.   6  Obaja boli spravodliví pred Bohom, bezúhonne si počínali podľa Pánových príkazov a ustanovení.   7  Nemali však deti, lebo Alžbeta bola neplodná a obaja boli už v pokročilom veku.   8  Raz, keď Zachariáš konal pred Bohom kňazskú službu podľa poriadku svojej triedy,   9  podľa obyčaje kňazskej služby pripadol na neho lós, aby vošiel do Pánovho chrámu a zapálil kadidlo.   10  Počas kadidlovej obety sa vonku modlilo veľké množstvo ľudu.   11  Zachariášovi sa zjavil Pánov anjel, ktorý stál po pravej strane kadidlového oltára.   12  Pri pohľade na neho sa Zachariáš preľakol a zmocnila sa ho hrôza.   13  Ale anjel mu povedal: Neboj sa, Zachariáš, tvoja prosba bola vypočutá. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján.   14  Budeš sa radovať a plesať, a mnohí sa potešia z jeho narodenia.   15  Veď bude veľký pred Pánom, nebude piť víno ani opojné nápoje a bude plný Ducha Svätého už v matkinom lone.   16  Mnohých z izraelských synov obráti k Pánovi, ich Bohu.   17  On sám pôjde pred ním v Eliášovom duchu a v jeho sile, aby obrátil srdcia otcov k deťom a neposlušných k múdrosti spravodlivých, a prichystal tak Pánovi pripravený ľud.   18  Zachariáš povedal anjelovi: Podľa čoho to poznám? Veď ja som starec a moja manželka je v pokročilom veku.   19  Anjel mu odpovedal: Ja som Gabriel, ktorý stojí pred Bohom, a má poslanie prehovoriť s tebou a odovzdať ti túto radostnú zvesť.   20  Hľa, onemieš a nebudeš schopný prehovoriť až do dňa, keď sa to stane, lebo si neuveril mojim slovám, ktoré sa splnia vo svojom čase.   21  Ľud čakal na Zachariáša a čudoval sa, že sa tak dlho zdržiava v chráme.   22  Keď však vyšiel, nebol už schopný k nim prehovoriť. A tak spoznali, že mal v chráme videnie; dával im len znamenia a zostal nemý.   23  Len čo sa skončili dni jeho kňazskej služby, odišiel domov.   24  Po týchto dňoch jeho manželka Alžbeta počala a skrývala sa päť mesiacov. Hovorila:   25  Toto mi urobil Pán v dňoch, keď milostivo zhliadol, aby ma zbavil hanby pred ľuďmi

Lukas 1/39-66

Mária na návšteve u Alžbety
39  V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do judského mesta v hornatom kraji.   40  Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu.   41  Keď Alžbeta počula Máriin pozdrav, pohlo sa dieťa v jej lone a Alžbetu naplnil Duch Svätý.   42  Zvolala hlasno: Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho lona!   43  Ako to, že matka môjho Pána prichádza ku mne?   44  Hľa, len čo mi v ušiach zaznel tvoj pozdrav, od radosti sa pohlo dieťa v mojom lone.   45  Blahoslavená, ktorá uverila, lebo sa splní, čo jej oznámil Pán.  

Máriin chválospev

46  Vtedy Mária prehovorila: Velebí moja duša Pána   47  a môj duch zajasal v Bohu, mojom Spasiteľovi,   48  lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, odteraz ma budú blahoslaviť všetky pokolenia,   49  pretože veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno,   50  a jeho milosrdenstvo je z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.   51  Prejavil silu svojím ramenom; rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú;   52  mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.   53  Hladných nasýtil dobrotami a boháčov prepustil naprázdno.   54  Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na milosrdenstvo,   55  ako sľúbil našim otcom: Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.   56  Mária zostala s Alžbetou asi tri mesiace a potom sa vrátila domov.  

Narodenie Jána Krstiteľa

57  Alžbete nadišiel čas pôrodu i porodila syna.   58  Keď jej známi a príbuzní počuli, že ju Pán obdaroval milosrdenstvom, radovali sa s ňou.   59  Na ôsmy deň prišli obrezať dieťa a chceli ho nazvať otcovým menom — Zachariáš.   60  Ale matka povedala: Nie, bude sa volať Ján.   61  Oni hovorili: Veď nemáš v rodine nikoho, kto by sa tak volal.   62  Obrátili sa na jeho otca, ako ho chce pomenovať.   63  On požiadal o tabuľku a napísal: Jeho meno je Ján. Všetci sa tomu čudovali.   64  Hneď sa mu otvorili ústa, rozviazal jazyk i prehovoril, a velebil Boha.   65  Vtedy sa všetkých susedov zmocnil strach a po celom hornatom judskom kraji sa rozprávalo o týchto udalostiach.   66  Všetci, čo to počuli, kládli si otázku: Čím len bude tento chlapček? Bola s ním totiž ruka Pánova.  

Lukas 1/67-80

Zachariášovo proroctvo

67  Jeho otec Zachariáš, naplnený Duchom Svätým, prorokoval takto:   68  Požehnaný Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud   69  a vzbudil nám mocného Spasiteľa v dome svojho služobníka Dávida,   70  ako oddávna hovoril ústami svojich prorokov,   71  že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.   72  Preukázal milosrdenstvo našim otcom a rozpamätal sa na svoju svätú zmluvu,   73  na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi;   74  umožní nám, aby sme po vyslobodení z rúk nepriateľov slúžili mu bez strachu   75  vo svätosti a v spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky naše dni.   76  A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho, lebo pôjdeš pred Pánom, aby si pripravil jeho cesty;   77  a dal poznať jeho ľudu spásu v odpustení hriechov  78  z hĺbky svojho milosrdenstva, vďaka ktorému nás navštívi Prichádzajúci z výsosti,   79  aby sa zjavil tým, čo sedia v tme a v tôni smrti, a upriamil naše kroky na cestu pokoja.   80  Chlapček rástol a mocnel na duchu. Žil na púšti až do dňa, keď verejne vystúpil pred Izraelom

 

---------------------------------------------------