Choď na obsah Choď na menu
 


Citanie Biblie - 2.tajomstvo slavy

30. 5. 2016

Marek 16

Kánonický dodatok evanjelia

9  Keď v prvý deň po sobote včasráno vstal, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej kedysi vyhnal sedem zlých duchov.   10  Ona to bežala oznámiť tým, čo bývali s ním, ktorí teraz trúchlili a plakali.   11  Keď počuli, že žije a že ho videla, neverili tomu.   12  Potom sa dvom z nich zjavil v inej podobe na ceste, keď išli na vidiek.   13  Vrátili sa a oznámili to ostatným. Ani im neverili.   14  Napokon sa zjavil Jedenástim, keď stolovali. Vyčítal im nevieru a tvrdosť srdca, pretože neuverili tým, čo ho videli vzkrieseného.   15  Povedal im: Choďte do celého sveta a ohlasujte evanjelium všetkému stvoreniu.   16  Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený.   17  Tých, čo veria, budú sprevádzať tieto znamenia: V mojom mene budú vyháňať zlých duchov a hovoriť novými jazykmi.   18  Budú brať do rúk hadov a keď vypijú aj niečo smrtonosné, neuškodí im. Na chorých budú klásť ruky a oni ozdravejú.   19  Keď im to Pán Ježiš povedal, bol vzatý do neba a zasadol po Božej pravici.   20  Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a slovo potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali. [Všetko, čo im bolo prikázané, bezodkladne oznámili tým, čo boli s Petrom. Cez nich sám Ježiš vyslal od východu až na západ svätú a nehynúcu zvesť o večnej spáse. Amen.]

 

Skutky apostolov - Kapitola 1

Venovanie a prísľub Ducha Svätého

1  Milý Teofil, v prvej knihe som napísal o všetkom, čo Ježiš robil a učil od začiatku   2  až do dňa, keď bol vzatý do neba. Predtým dal prostredníctvom Ducha Svätého príkazy apoštolom, ktorých si vyvolil.   3  Po svojom utrpení sa im štyridsať dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve, aby tak mnohými spôsobmi dokázal, že žije.   4  Raz, keď s nimi stoloval, prikázal im: Z Jeruzalema neodchádzajte, ale očakávajte splnenie Otcovho prísľubu, o ktorom ste odo mňa počuli:   5  Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým.  

Nanebovstúpenie Pána Ježiša

6  Keď sa zišli, spýtali sa ho: Pane, chceš azda teraz obnoviť Izraelské kráľovstvo?   7  On im odpovedal: Nie je vašou vecou poznať časy alebo chvíle, ktoré určil svojou mocou Otec.   8  Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch, vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku i Samárii, až po kraj zeme.   9  Po týchto slovách sa pred ich očami vzniesol hore, až im ho vzal oblak z dohľadu.   10  A kým uprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zrazu pri nich zastali dvaja muži v bielom rúchu   11  a povedali: Muži galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás do neba, príde tak, ako ste ho videli odchádzať do neba.  

Voľba Mateja za apoštola

12  Potom sa vrátili do Jeruzalema z vrchu, ktorý sa volá Olivový a je blízko Jeruzalema, vzdialený toľko, koľko je dovolené prejsť v sobotu.   13  Keď ta prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter, Ján, Jakub, Ondrej, Filip, Tomáš, Bartolomej, Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov.   14  Všetci títo sa jednomyseľne a vytrvalo modlili spolu so ženami, s Máriou, Ježišovou matkou a s jeho bratmi.   15  V tých dňoch uprostred bratov vstal Peter — bolo tam zhromaždených asi stodvadsať ľudí — a prehovoril:   16  Muži, bratia! Muselo sa splniť, čo Duch Svätý ústami Dávida predpovedal v Písme o Judášovi, ktorý priviedol tých, čo zatkli Ježiša.   17  Judáš bol jedným z nás a dostal podiel na tejto službe.   18  Z odmeny za svoju ničomnosť si kúpil pole a zrútiac sa z výšky dolu hlavou ho roztrhlo tak, že sa z neho vyvalili všetky vnútornosti.   19  Dozvedeli sa o tom všetci obyvatelia Jeruzalema. Preto to pole vo svojej reči nazvali Hakeldamach, čo znamená Pole krvi.   20  Veď aj v knihe Žalmov je napísané: Nech jeho príbytok spustne, nech niet nikoho, kto by v ňom býval. A inde: Jeho úrad nech prevezme iný.   21  Preto treba, aby sa niektorý z mužov, ktorí sa s nami schádzali po celý čas, kým Pán Ježiš chodil medzi nami   22  — počnúc Jánovým krstom až do dňa, keď bol spomedzi nás vzatý — spolu s nami stal svedkom o jeho zmŕtvychvstaní.   23  A tak predstavili dvoch: Jozefa, ktorý sa volal Barsabáš a mal prímenie Justus, a Mateja.   24  Potom sa modlili takto: Pane, ty poznáš srdcia všetkých ľudí. Ukáž nám, ktorého z týchto dvoch si si vyvolil,   25  aby zaujal miesto v tejto apoštolskej službe, ktorú Judáš opustil, aby odišiel na svoje miesto.   26  Potom im dali lósy a lós padol na Mateja, ktorý bol pričlenený k jedenástim apoštolom.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.