Choď na obsah Choď na menu
 


Citanie Biblie - 3.tajomstvo slavy

30. 5. 2016

Skutky apostolov 2

oslanie Ducha Svätého1  Keď nadišiel deň Turíc, všetci boli na tom istom mieste.   2  Tu sa odrazu strhol z neba hukot, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom sedeli.   3  Ukázali sa im akoby ohnivé jazyky rozdelené tak, že na každom z nich spočinul jeden.   4  Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.   5  V Jeruzaleme sa práve zdržiavali Židia, zbožní ľudia zo všetkých národov pod nebom.   6  Keď zaznel ten zvuk, zbehol sa veľký dav. Boli zmätení, lebo každý ich počul hovoriť svojou vlastnou rečou.   7  Celí bez seba a v úžase si medzi sebou hovorili: Vari nie sú všetci títo, čo hovoria, Galilejčania?   8  Ako je možné, že každý z nás ich počuje hovoriť vo svojej materinskej reči?   9  My Parti, Médi a Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judska a Kapadócie, Pontu a Ázie,   10  Frýgie a Pamfýlie, Egypta a oblasti Líbye okolo Cyrény, prisťahovaní Rimania,   11  Židia aj prozelyti, Kréťania aj Arabi, my všetci ich počujeme rozprávať o veľkých Božích veciach svojím jazykom.   12  Všetci žasli a v rozpakoch hovorili jeden druhému: Čo to má znamenať?   13  Iní si však robili posmešky a hovorili: Opití sú z mladého vína.  

Prvá Petrova reč zástupom

14  Tu sa Peter spolu s Jedenástimi postavil a zvýšeným hlasom ich oslovil: Judskí muži a všetci obyvatelia Jeruzalema! Pozorne počúvajte moje slová a uvedomte si:   15  Títo ľudia nie sú opití, ako sa domnievate; veď je iba tretia denná hodina.   16  Ide však o to, čo povedal prorok Joel:   17  V posledných dňoch, hovorí Boh, vylejem svojho Ducha na každé telo. Vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať, vaši mladíci budú mať videnia a vašim starcom sa budú snívať sny.   18  V tých dňoch vylejem svojho Ducha aj na svojich služobníkov a svoje služobnice a budú prorokovať.   19  Urobím divy hore na nebi a znamenia dolu na zemi, krv, oheň a kúdoly dymu.   20  Slnko sa premení na tmu a mesiac na krv, skôr ako príde Pánov deň, veľký a slávny.   21  Vtedy bude zachránený každý, kto bude vzývať Pánovo meno.   22  Muži Izraela, počujte tieto slová: Ježiša Nazaretského Boh medzi vami potvrdil mocnými činmi, divmi a znameniami, ktoré uprostred vás, ako sami viete, vykonal Boh skrze neho.   23  A tohto muža, vydaného na základe určeného Božieho zámeru a predvídania, ste rukou zločincov pribili na kríž a zabili.   24  Boh ho však vzkriesil a zbavil múk smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej moci.   25  Dávid o ňom totiž hovorí: Pána som videl ustavične pred sebou, pretože je po mojej pravici, aby som nezakolísal.   26  Preto sa potešilo moje srdce a môj jazyk zaplesal, ešte aj moje telo bude odpočívať v nádeji,   27  lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedopustíš, aby tvoj svätý videl porušenie.   28  Dal si mi spoznať cesty života a naplníš ma radosťou pred svojou tvárou.   29  Muži, bratia! Môžem vám smelo povedať aj toto: Patriarcha Dávid zomrel a bol pochovaný; jeho hrob sa až do dnešného dňa nachádza u nás.   30  Keďže bol prorokom a vedel, že Boh sa mu prísahou zaviazal, že posadí na jeho trón potomka z jeho krvi,   31  videl dopredu a Kristovo vzkriesenie ohlásil výrokom: Ani nebol ponechaný napospas podsvetiu, ani jeho telo nevidelo porušenie.   32  Tohto Ježiša Boh vzkriesil a svedkami toho sme my všetci.   33  Bol vyvýšený Božou pravicou a prijal od Otca prisľúbeného Ducha Svätého, vylial ho a vy to teraz vidíte a počujete.   34  Veď Dávid nevstúpil na nebesia, a predsa sám hovorí: Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici,   35  kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám.   36  Nech teda celý dom Izraela s istotou vie, že Boh toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, urobil Pánom aj Mesiášom.  

Prví konvertiti

37  Keď to počuli, boli zasiahnutí v srdci a oslovili Petra a ostatných apoštolov: Muži, bratia, čo máme robiť?   38  Peter im povedal: Kajajte sa a každý z vás nech sa nechá pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha.   39  Veď tento prísľub patrí vám a vašim deťom, ako aj všetkým vzdialeným, ktorých si povolá Pán, náš Boh.   40  A ešte mnohými inými slovami ich zaprisahával a napomínal: Zachráňte sa z tohto zvráteného pokolenia!   41  Tí, čo prijali jeho slovo, boli pokrstení a v ten deň sa pridalo k nim asi tritisíc duší.   42  Neustále sa venovali učeniu apoštolov, bratskému spoločenstvu, lámaniu chleba a modlitbám.  

Ideálny život veriacich

43  Všetkých sa zmocňovala bázeň, lebo prostredníctvom apoštolov sa dialo veľa zázrakov a znamení.   44  Všetci, čo uverili, boli pospolu a mali všetko spoločné.   45  Predávali svoje pozemky a majetky a rozdeľovali z toho všetkým podľa toho, koľko kto potreboval.   46  Deň čo deň spoločne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a spoločne jedávali pokrm s radosťou a úprimným srdcom.   47  Chválili Boha a tešili sa priazni celého ľudu. A Pán deň čo deň pridával k ich spoločenstvu tých, čo povolával na spásu. 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.