Choď na obsah Choď na menu
 


Citanie Biblie - 3.tajomstvo svetla

30. 5. 2016

Lukas 5

Povolanie prvych ucenikov

http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=luk&strana=5&hl_druh=0#ts1

Povolanie Leviho

Povolanie Léviho

27  Po týchto udalostiach vyšiel von a uzrel na mýtnici sedieť mýtnika menom Lévi a povedal mu: Poď za mnou!   28  Lévi tam nechal všetko, vstal a šiel za ním.   29  Lévi mu vo svojom dome pripravil veľkú hostinu. Bol tam veľký zástup mýtnikov a iných, ktorí s nimi stolovali.   30  Farizeji a zákonníci reptali a hovorili jeho učeníkom: Prečo jete a pijete s mýtnikmi a hriešnikmi?   31  Ježiš im povedal: Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí.   32  Neprišiel som pozývať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali.

Vyvolenie Dvanástich

12  V tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa a celú noc zotrval v modlitbách k Bohu.   13  Keď sa rozodnilo, zavolal si svojich učeníkov, vybral z nich dvanástich a nazval ich apoštolmi. Boli to   14  Šimon, ktorého nazval Petrom, jeho brat Ondrej, Jakub a Ján, Filip a Bartolomej,   15  Matúš, Tomáš, Jakub Alfejov, Šimon, ktorého volali Horlivec,   16  Júda Jakubov a Judáš Iškariotský, ktorý sa stal zradcom.

Lukas 6

Zástupy nasledujú Ježiša

17  Keď s nimi zostúpil, zastal na rovine a s ním aj veľký zástup jeho učeníkov i veľké množstvo ľudu z celého Judska a Jeruzalema, i z týrskeho a sidonského pobrežia.   18  Prišli ho počúvať a dať sa uzdraviť zo svojich chorôb. Ozdraveli i tí, ktorých trápili nečistí duchovia.   19  Ba každý zo zástupu sa ho usiloval dotknúť, lebo z neho vychádzala sila, ktorá všetkých uzdravovala.  

Lukas 8

Ženy v Ježišovom sprievode

1  Potom chodil po mestách a dedinách, kázal a hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a boli s ním Dvanásti   2  i niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a chorôb. Boli to: Mária, zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo sedem démonov,   3  potom Jana, manželka Herodesovho správcu Chúzu, ďalej Zuzana a mnohé iné, ktoré im pomáhali svojím majetkom.

Ježišova rodina

19  Prišla za ním jeho matka a jeho bratia, ale pre zástup sa k nemu nemohli dostať.   20  Oznámili mu: Tvoja matka a tvoji bratia stoja vonku a chceli by ťa vidieť.   21  On im však povedal: Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho

Lukas 9

Vyslanie Dvanástich

1  Ježiš si zavolal Dvanástich a dal im silu a moc nad všetkými zlými duchmi, ako aj moc uzdravovať z neduhov.   2  Poslal ich hlásať Božie kráľovstvo a liečiť chorých.   3  Povedal im: Nič si neberte na cestu; ani palicu, ani kapsu, ani chlieb, ani peniaze, ani dvoje šiat.   4  Vždy, keď vojdete do niektorého domu, zostaňte tam a odtiaľ choďte ďalej.   5  Keby vás niekde neprijali, odíďte z toho mesta a straste si prach z nôh ako svedectvo proti nim.   6  Vyšli teda, porozchádzali sa po dedinách, všade hlásali evanjelium a uzdravovali.

Petrovo vyznanie a prvá predpoveď utrpenia

18  Raz sa osamote modlil. Boli s ním jeho učeníci. Opýtal sa ich: Za koho ma ľudia pokladajú?   19  Oni odpovedali: Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a ďalší hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov.   20  A za koho ma pokladáte vy?, opýtal sa ich. Peter odpovedal: Za Božieho Mesiáša.   21  No on ich dôrazne žiadal, aby to nikomu nepovedali,   22  a dodal: Syn človeka musí mnoho trpieť, byť zavrhnutý staršími, veľkňazmi a zákonníkmi. Musí byť zabitý a tretieho dňa vzkriesený

Nasledovanie Ježiša

23  Všetkým potom povedal: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba! Každý deň nech vezme svoj kríž a nasleduje ma.   24  Lebo kto by chcel svoju dušu zachrániť, stratí ju. Ale kto strahttps://svatyruzenec.estranky.sk/admin.php?a=a&a2=da&sid=65&aid=0&returnto=as,65tí svoju dušu pre mňa, zachráni si ju.   25  Veď čo osoží človeku, keby celý svet získal a samého seba by stratil či poškodil?   26  Lebo kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová, za toho sa bude hanbiť Syn človeka, keď príde v sláve svojej i Otcovej a svätých anjelov.   27  Amen, hovorím vám: Niektorí z vás, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia Božie kráľovstvo.

Druhá predpoveď utrpenia Keď sa všetci čudovali, čo všetko robil, povedal svojim učeníkom:

44  Počúvajte a dobre si zapamätajte tieto slová: Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí.   45  Oni však to slovo nepochopili a jeho zmysel im zostal skrytý; preto nerozumeli, no báli sa ho na to slovo spýtať.

Nasledovanie Ježiša

57  Raz, keď šli po ceste, ktosi mu povedal: Pôjdem za tebou, kamkoľvek pôjdeš.   58  Ježiš mu odpovedal: Líšky majú svoje nory a nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť.   59  Iného zas vyzval: Poď za mnou! On odpovedal: Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca.   60  Ale Ježiš mu povedal: Nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych. Ale ty choď a zvestuj Božie kráľovstvo!   61  A iný zas hovoril: Pane, pôjdem za tebou, ale najprv mi dovoľ rozlúčiť sa s rodinou.   62  Ježiš odpovedal: Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo

 

Lukas 10

Vyslanie učeníkov

1  Potom určil sedemdesiatdva iných a rozoslal ich pred sebou po dvoch do každého mesta a osady, kam chcel sám ísť.   2  I povedal im: Žatva je veľká, ale robotníkov je málo. Proste preto Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu!   3  Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov.   4  Neberte si mešec ani kapsu, ani obuv! Cestou sa pri pozdrave s nikým nezdržujte!   5  Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: Pokoj tomuto domu!   6  Ak tam bude syn pokoja, spočinie na ňom váš pokoj. Ak nie, vráti sa k vám.   7  Zostaňte potom v tom dome! Jedzte a pite, čo majú, lebo robotník je hoden svojej mzdy. Nechoďte z domu do domu!   8  Keď vojdete do ktoréhokoľvek mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia.   9  Uzdravujte tam chorých a hlásajte im: Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.   10  Ak prídete do niektorého mesta a neprijmú vás, vyjdite do jeho ulíc a vyhláste:   11  Striasame na vás aj prach, čo sa nám vo vašom meste prilepil na nohy. Vedzte však, že sa priblížilo Božie kráľovstvo.   12  Hovorím vám, že Sodomčanom bude v ten deň ľahšie ako tomu mestu

Beda neveriacim mestám

13  Beda ti, Chorazin! Beda ti, Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali zázraky, aké sa stali u vás, dávno by sedeli v popole oblečení v kajúcom rúchu a kajali sa.   14  Ale Týru a Sidonu bude na súde ľahšie ako vám.   15  A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Zrútiš sa do podsvetia!   16  Kto vás počúva, mňa počúva. Kto vami pohŕda, mnou pohŕda. A kto pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal.  

Návrat učeníkov

17  Sedemdesiati dvaja sa vrátili a s radosťou hovorili: Pane, v tvojom mene sa nám poddávajú aj zlí duchovia!   18  On im povedal: Videl som satana padať z neba ako blesk.   19  Dal som vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch i nad všetkou mocou nepriateľa. Nič vám neuškodí.   20  No neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú duchovia, ale radujte sa z toho, že vaše mená sú zapísané v nebi. 

Ježiš velebí Otca

21  V tej hodine zaplesal Ježiš v Duchu Svätom: Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo.   22  Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nevie, kto je Syn, iba Otec. Ani kto je Otec, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.   23  Potom sa obrátil osobitne k učeníkom a povedal: Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vy vidíte,   24  lebo hovorím vám: Mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vy vidíte, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli.

 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.