Choď na obsah Choď na menu
 


Citanie Biblie - 4.tajomstvo svetla

30. 5. 2016

 Lukáš 9,28-36 Ježišovo premenenie

Asi o osem dní po týchto slovách vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. Ako sa modlil, zmenil sa vzhľad jeho tváre a jeho odev zažiaril belobou. A hľa, rozprávali sa s ním dvaja mužovia - boli to Mojžiš a Eliáš. Zjavili sa v sláve a hovorili o jeho odchode, ktorý sa mal uskutočniť v Jeruzaleme. Petra a tých, čo boli s ním, premohol spánok. A keď sa prebudili, videli jeho slávu a tých dvoch mužov, čo s ním stáli. Keď od neho odchádzali, povedal Peter Ježišovi: "Učiteľ, dobre je nám tu. Urobme tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi." Nevedel, čo hovorí. Kým toto hovoril, utvoril sa oblak a zahalil ich. Keď vstúpili do oblaku, zmocnil sa ich strach. A z oblaku zaznel hlas: "Toto je môj vyvolený Syn, počúvajte ho!" A kým hlas doznel, ostal Ježiš sám. Oni zmĺkli a v tých dňoch nehovorili nikomu o tom, čo videli.

 Mount Tabor4.jpg

 

Ježišovo premenenie MATUS 17

1  O šesť dní vzal Ježiš Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty.   2  Tam sa pred nimi premenil: tvár sa mu zaskvela sťa slnko a rúcho mu zbelelo ako svetlo.   3  A hľa, ukázali sa im Mojžiš a Eliáš a zhovárali sa s ním.   4  Peter na to povedal Ježišovi: Pane, je dobre, že sme tu. Ak chceš, urobím tu tri stany: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.   5  Kým ešte hovoril, zastrel ich jasný oblak a vtom bolo z oblaku počuť hlas: Toto je môj milovaný Syn, ktorého som si obľúbil. Jeho počúvajte.   6  Keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sa báli.   7  Ježiš však prišiel, dotkol sa ich a povedal: Vstaňte a nebojte sa!   8  Keď pozdvihli oči, nevideli nikoho, iba samého Ježiša.   9  Keď schádzali z vrchu, prikázal im Ježiš: Nehovorte nikomu o tom videní, kým Syn človeka nebude vzkriesený z mŕtvych.   10  Učeníci sa ho opýtali: Prečo teda zákonníci hovoria, že najprv musí prísť Eliáš?   11  On odpovedal: Áno, Eliáš príde a všetko obnoví.   12  Ba, hovorím vám, že Eliáš už prišiel, a nespoznali ho, ale urobili s ním, čo chceli. Takisto bude od nich trpieť aj Syn človeka.   13  Vtedy učeníci porozumeli, že im hovoril o Jánovi Krstiteľovi.

Ježišovo premenenie MAREK 9

2  O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a Jána a vyviedol ich do ústrania na vysoký vrch. Tam sa pred nimi premenil.   3  Rúcho mu tak zbelelo, že by ho nijaký bielič na svete nevedel tak vybieliť.   4  A zjavil sa im Eliáš s Mojžišom a rozprávali sa s Ježišom.   5  Vtedy Peter povedal Ježišovi: Učiteľ, dobre je nám tu! Postavme tri stany — jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.   6  Ani nevedel, čo povedať, lebo sa preľakli.   7  Tu sa utvoril oblak, zatienil ich a z oblaku zaznel hlas: Toto je môj milovaný Syn! Jeho počúvajte!   8  Keď sa spamätali a rozhliadli okolo seba, nevideli už nikoho, len Ježiša.   9  Keď zostupovali z vrchu, prikázal im, aby nikomu nerozprávali, čo videli, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych.   10  Oni zachovali tento príkaz, len sa jeden druhého pýtali, čo to znamená vstať z mŕtvych.   11  Jeho sa pýtali: Prečo zákonníci tvrdia, že najprv musí prísť Eliáš?   12  Opovedal im: Najprv príde Eliáš a všetko obnoví. Ale prečo je potom o Synovi človeka napísané, že bude veľa trpieť a budú ním opovrhovať?   13  Vám však hovorím: Eliáš už prišiel, no urobili s ním to, čo sa im zachcelo — ako je o ňom napísané.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

HORA TABOR V BIBLII

Kniha Sudcov Debora

Sudca Bárak a prorokyňa Debóra

1  Aj po Ehúdovej smrti Izraeliti páchali to, čo sa nepáčilo Hospodinovi,   2  a preto ich Hospodin vydal napospas kanaánskemu kráľovi Jabínovi, ktorý panoval v Chacóre. Veliteľ jeho vojska bol Sisera, ktorý sídlil v Charošet-Gojíme.   3  Izraeliti úpenlivo žiadali od Hospodina pomoc, lebo Jabín mal deväťsto železných vozov a Izraelitov dvadsať rokov tvrdo utláčal.   4  V tom čase súdila v Izraeli prorokyňa Debora, Lappidótova žena.   5  Sedávala pod Deborinou palmou na Efrajimskom pohorí medzi Rámou a Bételom a Izraeliti prichádzali k nej na súd.   6  Ona poslala po Baráka, Abinoamovho syna, a zavolala ho z Kedeš-Naftali. Oznámila mu: Hospodin, Boh Izraela, ti prikazuje: Ihneď tiahni na vrch Tabór a vezmi so sebou desaťtisíc mužov spomedzi Naftaliovcov a Zebulúnovcov.   7  Ja ti potom privediem k potoku Kišón Siseru, Jabínovho veliteľa, s jeho vozmi i vojskom a vydám ti ho do rúk.   8  Barák jej odvetil: Ak pôjdeš so mnou, pôjdem i ja, no ak so mnou nepôjdeš, nepôjdem ani ja.   9  Nato mu povedala: Pôjdem s tebou, ale v tomto boji sa nepresláviš, lebo Hospodin vydá Siseru do rúk ženy. Potom Debora vstala a šla s Barákom do Kedeša.   10  Barák zvolal do Kedeša Zebulúnovcov a Naftaliovcov; šlo za ním desaťtisíc mužov a išla s ním aj Debora. —   11  Kénita Cheber sa oddelil od ostatných Kénitov, synov Mojžišovho tesťa Chobába, a postavil si stan pri posvätnom dube v Caanannime pri Kedeši.   12  Keď Siserovi oznámili, že Abinoamov syn Barák vyšiel na vrch Tabór,   13  Sisera sústredil všetkých deväťsto železných vozov a zvolal všetok ľud, ktorý bol s ním, z Charošet-Gojímu k potoku Kišón.   14  Debora povedala Barákovi: Vstaň, lebo práve dnes ti Hospodin vydal Siseru do rúk. Sám Hospodin totiž už vyšiel pred tebou. Barák zišiel z vrchu Tabór a za ním desaťtisíc mužov.   15  Hospodin mečom zmiatol pred Barákom Siseru i všetky vozy, i celý jeho tábor. Sisera zoskočil z voza a pešo utiekol.   16  Barák prenasledoval vozy i tábor až po Charošet-Gojím. Celé Siserovo vojsko padlo mečom, neostal ani jediný muž.   17  Sisera utekal pešo k stanu Jael, ženy Kénitu Chebera, pretože medzi chacórskym kráľom Jabínom a domom Kénijca Chebera bol mier.   18  Jael vyšla oproti Siserovi a pozvala ho: Uchýľ sa, pane, uchýľ sa ku mne, neboj sa! Keď sa uchýlil k nej do stanu, zakryla ho prikrývkou.   19  Daj sa mi, prosím, napiť vody, lebo som smädný. I otvorila kožený mech s mliekom, dala sa mu napiť a prikryla ho.   20  Ešte ju požiadal: Postav sa ku vchodu stanu a keď niekto príde a spýta sa ťa: Je tu niekto?, povedz, že nie.   21  Vtedy Cheberova manželka Jael vzala stanový kolík a kladivo, ticho sa priblížila k nemu a kolíkom mu prerazila sluchy. Kolík vnikol až do zeme. Sisera totiž od únavy tvrdo zaspal. Tak zomrel.   22  Keď Barák prenasledoval Siseru, Jael mu vyšla naproti a povedala mu: Poď, ukážem ti muža, ktorého hľadáš! Vošiel k nej a hľa, ležal tam mŕtvy Sisera s kolíkom v sluchách.   23  Boh v ten deň pokoril kanaánskeho kráľa Jabína pred Izraelitmi.   24  Potom ruka Izraelitov stále tvrdšie doliehala na kanaánskeho kráľa Jabína, až kým ho nezničili. 

Vrch Tabor pri rozdelovani uzemia - JOZUE

 

Jissákarov podiel JOZUE 19,17-18

17  Štvrtý lós pripadol Jissachárovcom podľa ich rodov.   18  Ich územie zahŕňa: Jezreel, Kesulót, Šuném,   19  Chafarajim, Šion, Anacharat,   20  Rabbít, Kišjón, Ebec,   21  Remet, Én-Ganním, Én-Chadda a Bét-Paccéc.   22  Hranica sa dotýka Tabóra, Šachacímy, Bét-Šemešu a končí sa pri Jordáne. Je to šestnásť miest aj s ich dedinami.   23  Tieto mestá s ich dedinami sú dedičným vlastníctvom kmeňa Jissachárovcov podľa ich rodov

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.