Choď na obsah Choď na menu
 


Piate tajomstvo

3. 6. 2010

 

 

   JEZIS,

ktory pre nas bol ukrizovany 

.

  

 

. Sam si niesol kriz a vysiel na miesto,ktore sa vola Lebka, po hebrejsky GOLGOTA. Tam ho ukrižovali a s ním iných dvoch z jednej i druhej strany, Ježiša v prostriedku.  / Jan 19,16-17/. 

 

 Pane, vykupil si nas,

bud pochvaleny za Tvoje pretrpke utrpenie!

 

 GOLGOTA

" Od dvanastej hodny nastala tma po celej zemi az do tretej hodin popoludni." / Mt 27,45/

" okolo tretej hodiny zvolal Jezis mocnym hlasom

" Eli,Eli, lema sabakthani?, co znamena: Boze moj, Boze moj, preco si ma opustil?" /Mt 27,46/...

" Jezis vsak znova zvolal MOCNYM HLASOM a vydychol dusu" / Mt 27,50/

" A hla, chramova opona sa roztrhla vo dvoje odvrchu az dospodku.

Zem sa triasla, skaly pukali.

Otvorili sa hroby a mnohe tela zosnulych svatych vstali z mrtvych. Vysli z hrobov a po jeho vzkrieseni prisli do svateho mesta a ukazali sa mnohym.

Ked stotnik a ti,co s nim strazili Jezisa, videli ZEMETRASENIE a vsetko,co sa deje,velmi sa nalakali a hovorili"

ON BOL NAOZAJ BOZI SYN." / Mt 27,51-54/

Boli tam a zobdalec sa pozerali mnohe zeny, ktore sprevadzali Jezisa z Galiley a posluhivali mu. Medzi nimi boli Maria Magdalena, Maria Jakubiova a Jozefova matka a matka Zebedejovych synov." / Mt 27,56/

 

 Jezis dobrovolne vstupil do Jeruzalema, hoci vedel, ze tam zomrie nasilnou smrtou pre protirecenie zo strany nabozenskych autorit. Jezisov vstup do Jeruzalema zvestuje prichod KRALOVSTVA, ktore KRAL MESIAS, prijaty vo svojom meste detmi a ludmi pokornymi srdcom uskutocni VELKOU NOCOU / Paschou/ svojej SMRTI a svojho ZMRTVYCHVSTANIA.

TAJOMSTVO KRISTOVHO KRIZA spolu s Velkonocnym tajomstvom Zmrtvychvstania je ustrednym bodom DOBREJ ZVESTI, ktoru maju apostoli a po nich cirkev ohlasovat svetu.

BOZI PLAN SPASY SA USKUTOCNIL

 RAZ NAVZDY vykupitelskou smrtou Bozieho Syna Jezisa Krista. / KKC 571/

" Ci nemal Mesias toto vsetko vytrpiet, a tak vojst do svojej slavy?" / Lk 24,26/

 

Die Grabeskirche in Jerusalem. Hier soll Jesu gestorben sein.

Golgota v chrame Bozieho hromu, Jeruzalem

Jezisovo utrpenie nadobudlo svoju konkretnu historicku podobu tym, ze ho starsi, velknazi a zakonnici /Mk 8,3/ ZAVRHLI a VYDALI " pohanom, aby ho VYSMIALI, ZBICOVALI a UKRIZOVALI." Jezisova nasilna smrt nebola ovocim nahody v suhrne nestastnych okolnosti. Patri do tajomstva Bozieho planu. Ale ti,co vydali Jezisa, neboli pasivnymi vykonavatelmi scenara, ktory vopred napisal Boh.

" V tomto meste sa naozaj spolcili Herodes a Pontius Pilat s pohanmi a izraelskym ludom proti tvojmu svatemu Sluzobnikovi Jezisovi, ktoreho si pomazal, aby vykonali vsetko, co tvoja ruka a vola vopred urcili, co sa ma stat." / Sk 4,27-28/  Boh zahrnul do svojho planu spasy SLOBODNU ODPOVED  KAZDEHO CLOVEKA NA MILOST, a takto stanovil svoj plan predurcenia.  I ked historicky to boli  konkretne osoby, ti, ktori chceli Jezisovu smrt pre ich zaslepenost,ktori Jezisa ukrizovali, predsa

" KRISTUS ZOMREL ZA NASE HRIECHY PODLA PISEM./ 1 KOr 15,3/

 

 KATECHIZMUS

2853 Víťazstvo nad „kniežaťom tohto sveta“(677) (Jn 14,30)

Pridaj záložku Už s vami nebudem veľa hovoriť, lebo prichádza knieža sveta. Nado mnou nemá nijakú moc,

Ježiš raz navždy dosiahol v hodine, v ktorej sa dobrovoľne vydal na smrť,

aby nám daroval svoj život.

To je súd nad týmto svetom a knieža tohto sveta je „vyhodené von“ (Jn 12,31).

Teraz je súd nad týmto svetom, teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von.

677 Cirkev vojde do slávy Kráľovstva(1340) len cez túto poslednú Veľkú noc, v ktorej bude nasledovať svojho Pána v jeho smrti a v jeho zmŕtvychvstaní. Kráľovstvo sa teda neuskutoční dejinným triumfom Cirkvi na spôsob vzostupného pokroku, ale víťazstvom Boha nad posledným náporom zla, (2853) po ktorom zostúpi z neba Kristova nevesta. Božie víťazstvo nad vzburou zla bude mať podobu posledného súdu po poslednom kozmickom otrase tohto sveta, ktorý sa pomíňa.

1340 Tým, že Ježiš slávil Poslednú večeru so svojimi apoštolmi počas veľkonočnej hostiny, dal židovskej Veľkej noci definitívny význam.(1151) A skutočne, Ježišov prechod k jeho Otcovi skrze smrť a zmŕtvychvstanie, čiže nová Veľká noc (Pascha), sa anticipuje v Poslednej večeri a slávi v Eucharistii, ktorá završuje židovskú Veľkú noc (Paschu)(677) a anticipuje konečnú Veľkú noc Cirkvi v sláve Kráľovstva.

1 Bazilika Bozieho hrobu - GOLGOTA 2 Bazilika Bozieho hrobu, Jeruzalem Malé humorné překvapení u Svatého místa v Jeruzalémě, které nás tam čekalo při podzimní cestě 2011. Kámen pomazání, na který dle tradice bylo položeno Kristovo tělo po sejmutí z kříže - a jedna nečekaná souvislost. Připomenutí „posvátného", jakož i tolik kýžený HUMOR a ODLEHČENÍ... 3- Bazilika svateho hrobu 4- Nedelne rano v bazilike sv.hrobu Jeruzaleme 5 Bazilika sv.Hrobu - Vrch Kalvaria

On a guided tour of the Church of the Holy Sepulchre on April 2nd this year, this video follows Christian Pilgrims as they trace the last four stations of the cross located within the Church of the Holy Sepulchre, which Roman Emperor Constantine had constructed beginning in AD 326. The Church now encloses the hill where Christ was crucified and the hill in which he was entombed. The video climbs the stairs now giving access to Golgotha or Calvary where the crucifixion occurred. It then descends to the where his body would have been carried for cleansing and anointing before being interred in his stone tomb. It concludes at the site of the tomb 6 7

 

 

 

 

KATECHIZMUS

1708 Kristus nás svojím umučením oslobodil(617) od satana a od hriechu. Zaslúžil nám nový život v Duchu Svätom. Jeho milosť obnovuje, čo v nás hriech pokazil.

 

zobraziť celéTRETIA ČASŤ ŽIVOT V KRISTOVI

1691
„Kresťan, poznaj svoju dôstojnosť, a keďže si dostal účasť na Božej prirodzenosti, nevracaj sa nízkymi skutkami k starému potupnému životu. Pamätaj, akej Hlavy a akého tela si údom.(790) Spomeň si, že si bol vytrhnutý z moci temnôt a prenesený do Božieho svetla a kráľovstva.“

1692 Vyznanie viery vyjadrilo veľkosť darov, ktoré Boh udelil človekovi v diele stvorenia a ešte viac vykúpením a posvätením. Čo viera vyznáva, to sviatosti udeľujú: kresťania sa sviatosťami, ktoré spôsobujú ich znovuzrodenie, stávajú „Božími deťmi“ (1Jn 3,1), „účastnými na Božej prirodzenosti“ (2Pt 1,4). Poznajúc vierou svoju novú dôstojnosť, sú povolaní žiť odteraz tak, „aby to zodpovedalo Kristovmu evanjeliu“ (Flp 1,27). Sviatosťami a modlitbou dostávajú Kristovu milosť a dary jeho Ducha, ktoré ich na to uschopňujú.

1693 Ježiš Kristus robil vždy to, čo sa páčilo Otcovi. Stále žil v dokonalom spoločenstve s ním. Takisto aj jeho učeníci sú povolaní, aby žili pred tvárou Otca, „ktorý vidí aj v skrytosti“ (Mt 6,6), a boli „dokonalí, ako je dokonalý… nebeský Otec“ (Mt 5,48).

1694 Kresťania, včlenení krstom do Krista, (1267) sú „mŕtvi hriechu“ a žijú „Bohu v Kristovi Ježišovi“ (Rim 6,11); tak majú účasť na živote Zmŕtvychvstalého. Nasledujúc Krista a spojení s ním, môžu napodobňovať „Boha ako milované deti“ a žiť „v láske“ (Ef 5,1-2) tým, že prispôsobia svoje myšlienky, slová a skutky zmýšľaniu „Krista Ježiša“ (Flp 2,5) a budú nasledovať jeho príklad.

1695 „Ospravodlivení v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha“ (1Kor 6,11), „posvätení“ a „povolaní k svätosti“ (1Kor 1,2) sa kresťania stali „chrámom Ducha Svätého“ (1Kor 6,19). Tento „Duch Syna“ ich učí modliť sa k Otcovi, a keďže sa stal ich životom, pobáda ich konať tak, aby činorodou láskou prinášali „ovocie Ducha“ (Gal 5,22). Duch Svätý lieči rany hriechu a tým nás duchovne obnovuje „premenou zmýšľania“ (Ef 4,23). Osvecuje nás a posilňuje, aby sme žili ako „synovia svetla“ (Ef 5,8) v „dobrote, spravodlivosti a pravde“ (Ef 5,9) vo všetkom.

1696 Kristova cesta „vedie do života“(1970) (Mt 7,14), opačná cesta „vedie do zatratenia“ (Mt 7,13). Evanjeliové podobenstvo o dvoch cestách má stále miesto v katechéze Cirkvi. Poukazuje na dôležitosť morálnych rozhodnutí pre našu spásu. „Sú dve cesty: jedna je cestou života, druhá cestou smrti; medzi nimi je však veľký rozdiel.“

1697 Pri katechéze je dôležité veľmi jasne vysvetliť, aká radostná je Kristova cesta a aké požiadavky kladie. Katechéza o „novom živote“ (Rim 6,4) v Kristovi má byť:
— katechézou o Duchu Svätom,(737) vnútornom Učiteľovi života podľa Krista, milom hosťovi a priateľovi, ktorý tento život podnecuje, riadi, napráva a posilňuje;
— katechézou o milosti,(1938) lebo milosťou sme spasení a len s pomocou milosti môžu naše skutky prinášať ovocie pre večný život;
— katechézou o blahoslavenstvách,(1716) lebo Kristova cesta je zhrnutá v blahoslavenstvách; ony sú jedinou cestou k večnému šťastiu, po ktorom túži srdce človeka;
— katechézou o hriechu a odpustení,(1846) lebo keď človek neuzná, že je hriešnikom, nemôže poznať pravdu o sebe, ktorá je podmienkou správneho konania, a keby sa mu neponúklo odpustenie, nemohol by túto pravdu zniesť;
— katechézou o ľudských čnostiach,(1803) ktorá umožňuje pochopiť krásu a príťažlivosť správnych dispozícií konať dobro;
— katechézou o kresťanských čnostiach viery,(1812) nádeje a lásky, ktorá sa veľkodušne inšpiruje príkladom svätých;
— katechézou o dvojitom prikázaní lásky(2067) rozvinutom v Desatore;
— katechézou ekleziálnou,(946) lebo kresťanský život môže rásť, rozvíjať sa a dávať sa len v mnohonásobnej výmene „duchovných dobier“ v „spoločenstve svätých“.

1698 Východiskom a cieľom tejto katechézy(426) má byť vždy Ježiš Kristus, ktorý je „cesta, pravda a život“ (Jn 14,6). S pohľadom upretým vo viere na neho môžu veriaci v Krista dúfať, že on v nich uskutoční svoje prisľúbenia a že keď ho budú milovať láskou, akou ich miloval on, budú konať skutky, ktoré zodpovedajú ich dôstojnosti:
„Prosím ťa, uvažuj o tom, že náš Pán Ježiš Kristus je tvojou ozajstnou Hlavou a ty si jedným z jeho údov. On je pre teba to, čím je hlava pre údy. Všetko, čo je jeho, je tvoje: jeho duch, srdce, telo, duša a všetky schopnosti, ktoré máš používať, akoby boli tvoje vlastné, aby si slúžil Bohu, chválil ho, miloval a oslavoval. Ty si pre neho to, čím je úd pre hlavu. Preto on veľmi túži používať všetky tvoje schopnosti, akoby boli jeho, na službu a slávu svojmu Otcovi.“
„Pre mňa žiť je Kristus“ (Flp 1,21).

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Modlitby k piatim svatym ranam

(Jarka, 28. 11. 2015 8:22)

Zdroj: Modlitebná kniha Dcér Božského Vykupiteľa; Nihil obstat. Dr. Ladislaus Hanus, m. p. censor; Imprimatur. Nr. 1817. Scepusii, 18. Julii 1946. + Joannes Eppus.:)

1. S najhlbšou pokorou pozdravujem Ťa ako svojho Boha a Spasiteľa! Bozkávam sv. ranu Tvojej pravej ruky a ponížene prosím, aby som sa v súdny deň dostal(-a) na prvicu medzi spravodlivých. Pane Ježišu Kriste! Pre lásku, ktorou si si dal svoju pravú ruku prebiť klincom, čím si trpel také nevýslovné muky, odpusť mi hriechy, ktorých som sa dopustil(-a) zlými skutkami. Amen.

Otče náš… Zdravas…

Pre Tvoje sväté rany, Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou!

2. S najhlbšou poníženosťou pozdravujem Ťa, môj Bože a Spasiteľu! Bozkávam sv. ranu Tvojej ľavej ruky a ponížene prosím, aby som v súdny deň nestál(-a) na ľavici medzi zatratenými. Pane Ježišu Kriste! Pre lásku, ktorou si si dal prebiť svoju ľavú ruku, čím si trpel také nevýslovné muky, odpusť mi hriechy, ktorých som sa dopustil(-a) zanedbávaním dobrých skutkov. Amen.

Otče náš… Zdravas…

Pre Tvoje sväté rany, Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou!

3. S najhlbšou poníženosťou pozdravujem Ťa, Bože a Spasiteľu! Bozkávam sv. ranu Tvojej pravej nohy a pokorne prosím, posilni ma svojou milosťou, aby som vždy kráčal(-a) po cestách Tvojich prikázaní. Pane Ježišu Kriste! Pre lásku ktorou si si dal prebiť pravú nohu, čo Ti spôsobilo také strašné muky, prosím Ťa, odpusť mi hriechy, ktorých som sa dopustil(-a) chodením po zlých cestách. Amen.

Otče náš… Zdravas…

Pre Tvoje sväté rany, Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou!

4. S najhlbšou poníženosťou pozdravujem Ťa, Bože a Spasiteľu! Bozkávam sv. ranu Tvojej ľavej nohy a pokorne prosím, spravuj moje kroky, aby som nikdy nezablúdil(-a) na zlú cestu. Pane Ježišu Kriste! Pre lásku, ktorou si si dal prebiť ľavú nohu a pritom trpel také strašné muky, prosím Ťa, odpusť mi hriechy, ktorých som sa dopustil(-a) opustením dobrého svojou lenivosťou. Amen.

Otče náš… Zdravas…

Pre Tvoje sväté rany, Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou!

5. S najhlbšou poníženosťou pozdravujem Ťa, Bože a Spasiteľu! Bozkávam najsvätejšiu ranu Tvojho boku a pokorne prosím, aby som v Tebe našiel(-a) istý útulok proti nástrahám zlého ducha, najmä v hodine svojej smrti. Pane Ježišu Kriste! Prosím Ťa pre lásku, ktorá Ťa pohla, aby si dovolil kopijou otvoriť svoj bok, že tiekla z neho krv a voda na zotretie mojich hriechov, odpusť mi hriechy, ktorých som sa dopustil(-a) zlými žiadosťami srdca. Amen.

Otče náš… Zdravas…

Pre Tvoje sväté rany, Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou!

Modlitba sv.Bnaventuru

(Jarka, 28. 11. 2015 8:19)

Modlitba sv. Bonaventúru:

„Ó láskyplný a lásky najhodnejší Ježišu, Ty si sa pre mňa obetoval, prenikni ma svojím svätým umučením, vtlač ho do môjho srdca, aby som mal Tvoje sväté rany vždy pred očami, kamkoľvek sa obrátim, a moja duša nech nenachádza inde pokoj, len v Tebe samom a v rozjímaní o Tvojom svätom umučení.

Amen.“

(Dr. Andrej Radlinský, Nábožné výlevy, 14. vydanie, Trnava 1945, str. 398)

Kristovo telo dava zivot tym, ktori ho prijimaju

(Jarka, 27. 6. 2015 8:56)

š Kristus dal své tělo za život všech lidí
Ježíš Kristus dal své tělo za život všech lidí

sv. Cyril Alexandrijský, 25.6. 2012

Úryvek z komentáře k Janovu evangeliu od významného starověkého patriarchy sv. Cyrila Alexandrijského (4.-5. stol.), obhájce Mariina titulu Theotokos a protivníka nestorianismu.ukrizovani-003-men.jpgPán praví: „Umírám za všechny, aby všichni měli život skrze mne. A svým tělem jsem vykoupil těla všech. Neboť při mé smrti umře smrt a se mnou zároveň vstane padlá lidská přirozenost. Proto jsem se stal vám podobným, totiž člověkem z Abrahámova semene, abych se připodobnil ve všem mým bratřím." To dobře chápal i svatý Pavel, když řekl: „Protože sourozenci mají krev a tělo společné, i on se stal jedním z nich, aby svou smrtí zbavil moci toho, který má vládu nad smrtí, to je ďábla."[1] Vždyť jinak nemohl být zbaven moci ten, který má vládu nad smrtí, a tím i sama smrt, než tím, že Kristus vydal sebe samého za nás, že jeden vykoupil všechny. On totiž zastupoval všechny. Proto říká i někde v Žalmech, když se obětuje za nás Bohu Otci jako neposkvrněná oběť: „Obětní dary si nežádáš, zato jsi mi dal dokonalé tělo. Nežádáš celopaly ani smírné oběti; tu jsem řekl: ‚Hle, přicházím (jak je o mně psáno ve svitku knihy), abych činil, ó Bože, tvou vůli!‘"[2] ... Byl pak ukřižován za všechny a pro všechny. Jeden umřel za všechny, abychom všichni žili v něm. Vždyť ani nebylo možné, aby byl podroben smrti nebo aby podlehl rozkladu ten, který je podle přirozenosti Životem. Že však Kristus obětoval své tělo za život světa, můžeme dále poznat z jeho slov: „Otče svatý," praví, „zachovej je"[3]; a dále říká: „Pro ně posvěcuji sám sebe"[4]. Říká „posvěcuji" namísto „zasvěcuji" a obětuji jako neposkvrněnou libovonnou obět; bylo totiž posvěcováno čili podle zákona nazýváno svatým to, co bylo obětováno na oltáři.

Kristus tedy dal své tělo za život všech a skrze ně vkládá zase život do nás. Jakým však způsobem, to řeknu podle svých schopností. Když se totiž ono životodárné Slovo stalo tělem, přetvořilo tělo tím, že mu dalo svůj vlastní život, a tak dokonale se s ním spojilo, že mu dalo schopnost rozdávat život právě tak, jako Slovo samo má tuto schopnost podle své přirozenosti. Proto dává Kristovo tělo život těm, kdo je přijímají. Zahání totiž smrt, když bude v těch, kteří podléhají smrti, a odstraňuje porušenost, protože svým vlastním působením ji dokonale zahlazuje.[Sv. Cyril Alexandrijský, Komentář k Janovu evangeliu, IV,2; in PG 73,563-566. Český překlad převzat ze samizdatového vydání Denní modlitby Církve, 1970, a upraven a doplněn s ohledem na anglický překlad redakcí Revue Theofil.]

o umuceni a ukrizvani Jezisa

(Jarka, 10. 4. 2015 16:44)

http://www.milujte.se/storage/1180643177_sb_vysek-05-07.pdf

Gill a jeho zjavenie

(Jarka, 20. 1. 2015 23:07)

Spomeňme si na malého chlapca Gilla (čítaj Žil, pozn. prekladateľa). Gilles Bouhours sa
narodil 27. novembra 1944 v Bergerac vo Francúzsku. Ako štvorročnému dieťaťu mu zjavila
Panna Mária tajomstvo, že nezomrela, ale že bola s telom i dušou vzatá do neba. Toto posolstvo
mal Gilles odovzdať Svätému Otcovi. S pomocou diecézneho biskupa sa mu to skutočne podarilo.
Na súkromnej audiencii dňa 1. mája 1950 sa mohol osobne porozprávať s pápežom Piom XII..
Pre pápeža, ktorý sa po hlbokých biblicko-teologických štúdiách už predtým rozhodol vyhlásiť
dogmu, boli slová dieťaťa jej definitívnym potvrdením. Ešte v tom istom roku slávnostne vyhlásil
dogmu o Nanebovzatí Panny Márie. Panna Mária si vyvolila dieťa, aby pomohla pápežovi

Katechizmus - Ludska solidarita

(Jarka, 6. 12. 2012 23:21)

1939 Princip solidarity, oznacovany aj ako " priatelstvo" alebo " socialna laska" je priamou poziadavkou ludskeho a krestanskeho bratstva.
Omyl," ktory sa dnes tak velmi a nebezpecne rozsiril, je zabudanie na ten zakon ludksej solidarity a lasky,ktory vyzaduje spolocny povod a rovnost rozumovej prirodzenosti vsetkych ludi, nech patria ku ktoremukolvek narodu, a PRIKAZUJE VYKUPITELSKA OBETA,KTORU PRINIESOL KRISTUS PAN NA OLTARI KRIZA svojmu nebeskemu OTCOVI NA VYKUPENIE DUSI." / Pius XII.encyklika Summi Pont./

Mame vzneseneho Velknaza,

(Jarka, 5. 6. 2012 18:57)

ktory PRENIKOL NEBESIA.
http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20100402009

Kto zabil Jezisa

(Jarka, 5. 6. 2012 18:55)


http://www.oecumene.radiovaticana.org/SLO/articolo.asp?c=586904