Choď na obsah Choď na menu
 


Tretie tajomstvo

3. 6. 2010

 

Jezis, ktory nam

Ducha svateho zoslal

 

 

 Duch svaty je Boh.

Cirkev vyznava svoju vieru v Boha v troch osobach a Duch svaty je tretou Bozskou osobou.

  Ježiš pred svojou Veľkou nocou (Paschou) zvestuje, že pošle „iného Tešiteľa“ (Obrancu), Ducha Svätého. Duch, ktorý pôsobí už od stvorenia a kedysi „hovoril skrze prorokov“, bude teraz s učeníkmi a v nich, aby ich učil a uviedol „do plnej pravdy

Tak je Duch Svätý zjavený ako iná božská osoba vo vzťahu k Ježišovi a k Otcovi.

Z Katechizmu:

1076

 Vyliatím Ducha Svätého v deň Turíc bola Cirkev zjavená svetu. Darom Ducha sa začína nové obdobie „vo vysluhovaní tajomstva [dispensatio mysterii]“:

 obdobie Cirkvi,

v ktorom Kristus prostredníctvom liturgie svojej Cirkvi zviditeľňuje a sprítomňuje svoje dielo spásy a dáva na ňom účasť, „kým nepríde“ (1Kor 11,26).

V tomto období Cirkvi Kristus žije a pôsobí vo svojej Cirkvi a s ňou novým spôsobom,(739) ktorý je vlastný tomuto novému obdobiu.

Pôsobí prostredníctvom sviatostí.

Spoločná tradícia Východu i Západu to nazýva „sviatostnou ekonómiou“, ktorá spočíva

v udeľovaní (alebo „vysluhovaní“) ovocia Kristovho veľkonočného tajomstva pri slávení „sviatostnej“ liturgie Cirkvi.
Preto treba najprv vysvetliť toto „sviatostné vysluhovanie“ (prvá kapitola). Tak sa jasnejšie ukáže povaha a podstatné črty liturgického slávenia (druhá kapitola).

 

 

Aby sa chapanie viery prehlbovalo, Duch svaty dava svoje dary

  Kým voda znamená narodenie a plodnosť života udeleného v Duchu Svätom, oheň je symbolom pretvárajúcej sily pôsobenia Ducha Svätého. Prorok Eliáš, ktorý „povstal… ako oheň“ a ktorého„slovo blčalo ohňom sťa fakľa“  svojou modlitbou privolal oheň z neba na obetu na vrchu Karmel ako predobraz ohňa Ducha Svätého, ktorý pretvára to, čoho sa dotkne. Ján Krstiteľ, ktorý ide pred Pánom „s Eliášovým duchom a mocou  zvestuje Krista ako toho, ktorý „bude krstiť Duchom Svätým a ohňom“ , Duchom, o ktorom Ježiš povie: „Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul“. V podobe „ohnivých jazykov“ spočinul Duch Svätý v turíčne ráno na učeníkoch a naplnil ich sebou . Duchovná tradícia zachová tento symbol ohňa ako jeden z najvýraznejších symbolov pôsobenia Ducha Svätého: „Ducha neuhášajte“

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

MKH

(Jarka, 23. 5. 2016 19:20)

Turíce
PRÍĎ, DUCHU SVÄTÝ
„Dnes ste sa tu zhromaždili v trvalom večeradle modlitby s vašou nebeskou Matkou pri slávení liturgickej oslavy Turíc. A opakujete so silou lásky modlitbu, ktorú som vás naučila: Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, tvojej milovanej Nevesty.
Príď, Duchu Svätý!
Je potrebné nové a univerzálne vyliatie Ducha Svätého, aby ste dospeli do tak veľmi očakávanej novej doby. Treba, aby skoro prišli druhé Turíce.
Druhé Turíce môžu prísť iba v duchovnom večeradle môjho Nepoškvrneného Srdca. Pre túto obnovu dnes pozývam celú Cirkev, aby vstúpila do večeradla, ktoré vám pripravila nebeská Matka pre poslednú dobu. Môžete tam vstúpiť úkonom zasvätenia môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Žiadam, aby toto zasvätenie, o ktoré prosím s toľkou ustarostenou nástojčivosťou, vykonali biskupi, kňazi, rehoľníci a veriaci. Nech ho urobia všetci, aby sa skrátil čas veľkej skúšky, ktorá už nastala.
Duch Svätý vás potom privedie k pochopeniu celej Pravdy.
Duch Svätý vám dá pochopiť časy, ktoré žijete.
Duch Svätý bude svetlom na vašej ceste a urobí vás hrdinskými svedkami Evanjelia v pohnutej hodine veľkej apostázy.
Duch Svätý vám dá pochopiť to, čo vám zjavím z toho, čo je obsiahnuté v knihe, ktorá je ešte zapečatená.
Duch Svätý vydá svoje dokonalé svedectvo o Synovi, pripraví srdcia a duše na prijatie Ježiša, ktorý sa vráti k vám v sláve.
Príď, Duchu Svätý!
Príď na mocný príhovor môjho Nepoškvrneného Srdca.
Moja hodina je hodinou Ducha Svätého.
Víťazstvo môjho Nepoškvrneného Srdca sa uskutoční zároveň s veľkým zázrakom druhých Turíc.
Z neba zostúpi nový oheň a očistí celé ľudstvo, ktoré sa vrátilo k pohanstvu. Bude to ako súd v malom a každý sa uvidí vo svetle Božej Pravdy. Tak sa hriešnici navrátia k milosti a k svätosti, zblúdilí na cestu dobra, tí, čo sa odvrátili, navrátia sa do Otcovho domu. Chorí dosiahnu úplné uzdravenie. Pyšní, nečistí a zlí satanovi spolupracovníci budú navždy porazení a odsúdení.
Potom moje Srdce Matky zvíťazí v celom ľudstve, ktoré sa navráti k novému zasnúbeniu lásky a života s nebeským Otcom.
Príď, Duchu Svätý!
Príď na hlas tvojej milovanej Nevesty, ktorá ťa volá.
Som božská Nevesta Ducha Svätého. Tak, ako som sa jedinečným Otcovým plánom stala pravou Matkou Syna, tak som sa stala pravou Nevestou Ducha Svätého.
Duch Svätý sa daroval mojej duši vnútorným a pravým svadobným zväzkom a z neho sa narodil božský plod panenského počatia Slova v mojom najčistejšom lone.
Duch nemôže odolať hlasu Nevesty, ktorá ho volá. Preto sa všetci pripojte ku mne, moji malí synovia, v dnešnom vzývaní Ducha Svätého. Vaša úpenlivá prosba nech sa stane modlitbou tejto poslednej doby. Nech vaša modlitba je neprestajná, často ju opakujte, pretože vás ju naučila a o ňu vás vrúcne žiada vaša nebeská Matka: „Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty.
A otvorte si srdcia nádeji, lebo má k vám prísť najväčší zázrak druhých Turíc

Z Modrej knihy

(Jarka, 23. 5. 2016 19:15)

Z vôle svojho Syna som sa pod krížom stala Matkou vás všetkých a vo večeradle s apoštolmi som mala účasť ako Matka na zrode Cirkvi. Dostala som materskú úlohu viesť Cirkev po ceste jej evanjelizácie.
Preto som stála a stojím vždy pri každom svojom synovi, ktorý v ktorejkoľvek časti sveta v uplynulých dvoch tisícročiach prinášal zvesť Evanjelia. Práve dnes si tu pripomínate päťstoročné jubileum prvej evanjelizácie celého veľkého amerického kontinentu.
Po takmer dvoch tisícročiach od prvého ohlasovania Evanjelia sa ľudstvo vracia k pohanstvu. Som Matkou druhej evanjelizácie. Mojou úlohou je formovať apoštolov druhej evanjelizácie. V týchto rokoch som vás formovala s osobitnou starostlivosťou a prostredníctvom daru svojich slov, aby ste sa stali apoštolmi poslednej doby

Duch svaty nas spojuje so Spasitelom

(Jarka, 27. 6. 2015 8:59)

Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti

sv. Cyril Alexandrijský, 3.9. 2014

Syn Boží přišel a stal se člověkem, aby nám dal účast na Božím, věčném životě, a vštípil si nás jako rouby do svých ran, abychom se stali ratolestmi pravého vinného kmene, z jehož mízy jsme navěky živi. A tak jsme zrozeni z Boha, "shůry", abychom navěky milovali silou Lásky, která si první zamilovala nás.


jezis-kristus-pravy-vinny-kmen-upr-men-3.jpg


„Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař."[1]Pán o sobě říká, že je vinný kmen. Tím chce ukázat, že se máme zcela oddat lásce k němu a jaký máme užitek ze spojení s ním. K ratolestem přirovnává ty, kdo jsou s ním spojeni. Ti jsou do něho jaksi vštípeni a pevně v něm tkví; mají již účast na jeho přirozenosti tím, že se jim totiž dostalo podílu na Duchu svatém. Je to totiž Duch svatý, který nás spojuje se Spasitelem Kristem, neboť spojení s vinným kmenem způsobuje volbu těch věcí, které mu náleží, a naše spojení s ním nás pevně drží. Z pevného rozhodnutí setrvat v dobrotě postupujeme kupředu prostřednictvím víry a stáváme se jeho lidem, který od něho dostává důstojnost Božího synovství. Vždyť podle svatého Pavla „kdo se oddá Pánu, je s ním jeden duch."[2]

Jinde je hlasem proroka nazýván základem a základním kamenem[3]: na něm jsme postaveni a jsme nazýváni kameny, živými a duchovními.[4] Z nich se má postavit svaté kněžstvo a Boží příbytek v Duchu.[5] A tato stavba nemůže být z nás postavena jinak, než když je naším základním kamenem Kristus. Stejně tedy i on v tomtéž smyslu o sobě praví, že je vinný kmen, že je jakoby matkou a živitelkou ratolestí, které z něho vyrůstají. Vždyť jsme znovuzrozeni z něho a v něm, v Duchu, abychom přinášeli ovoce života; ne onoho starého a zaniklého, nýbrž toho, který záleží v novosti a v lásce k němu. On nás pak uchovává v bytí, když jsme jakoby vštípeni do něho, když se zuby nehty držíme svatého příkazu, který nám předal, a když se snažíme uchovat si vznešené dobro: to znamená, když naprosto nepřipustíme, abychom sebeméně zarmoutili Ducha přebývajícího v nás. Skrze něho, jak víme, v nás přebývá Bůh.

Jak můžeme být v Kristu a Kristus v nás, nám ukazuje moudrý Jan slovy: „Podle toho poznáváme, že zůstáváme v něm a on v nás: podle Ducha, kterého nám dal."[6] (...) Jako totiž kořen dává ratolestem svou přirozenou kvalitu, tak jednorozené Slovo Boží vtiskuje věřícím jakousi příbuznost s přirozeností Boha Otce i s přirozeností svou; a dává Ducha zvláště těm, kdo jsou s ním spojeni vírou, dává jim všechnu možnou svatost, živí v nich zbožnost a dává jim poznat veškerou moc a dobrotu.[Cyril Alexandrijský: Výklad k Janovu evangeliu, X,2; in PG 74,331-334. Český překlad převzat ze samizdatového vydání Denní modlitby Církve a upraven podle řeckého originálu a s ohledem na anglický překlad a doplněn poznámkami pod čarou redakcí Revue Theofil.]

Posvatne citanie Turicny pondelok

(Jarka, 25. 5. 2015 9:30)

Zo spisov svätej panny Márie Magdalény de’ Pazzi O zjavení a O skúške
(Mss. III, 186. 264; IV, 716: Opere di S. M. Maddalena
de’ Pazzi, Firenze, 1965, 4, pp. 200. 269; 6, p. 194)

Príď, Duchu Svätý

Naozaj si obdivuhodné, Božie Slovo, v Duchu Svätom, keď spôsobuješ, že ťa on tak vlieva do duše, aby sa celkom spojila s Bohom, počala Boha, poznala Boha a okrem Boha v ničom nehľadala záľubu.
A Duch Svätý prichádza do duše označený drahocennou pečaťou krvi Slova, čiže zabitého Baránka. Ba viac, táto krv ho pobáda, aby prišiel, hoci aj sám Duch sa hýbe a túži prísť.
Tento pohýnajúci Duch je sám v sebe podstatou Otca i Slova, vychádza z bytnosti Otca a zo zaľúbenia Slova a prichádza do duše ako prameň a ona sa do neho ponára. Ako keď sa dve rieky stekajú tak, že menšia stráca svoje meno a preberá meno väčšej; priam tak pôsobí aj tento Boží Duch, keď prichádza do duše, aby sa s ňou spojil. Treba však, aby duša, ktorá je menšia, stratila svoje meno a prenechala ho Duchu. To urobí, ak sa tak otvorí Duchu, že sa s ním stane jedno.
A tento Duch, správca pokladov, čo sú v Otcovom lone, a strážca rozhodnutí, ktoré vznikajú medzi Otcom a Synom, vlieva sa do duše tak lahodne, že to ona ani nepostrehne. A len málokto vie odhadnúť jeho veľkosť.
Svojou váhou i svojou ľahkosťou sa pohybuje na každé miesto, ktoré je schopné a pripravené prijať ho. A všetci ho počujú, či už v jeho častom slove, alebo v jeho hlbokom mlčaní. On, nehybný a pritom najpohyblivejší, preniká všetko silou lásky.
Svätý Duch, nezostávaš v nehybnom Otcovi ani v Slove, a predsa si stále v Otcovi a v Slove i v sebe samom, ako aj vo všetkých blahoslavených duchoch a stvoreniach. Stvorenie ťa potrebuje pre krv vyliatu jednorodeným Slovom, ktoré sa z veľkej lásky stalo nevyhnutne potrebným pre svoje stvorenie. Spočívaš v tvoroch, ktoré sa prispôsobia tak, že účasťou na tvojich daroch v čistote prijímajú do seba tvoju vlastnú podobu. Spočívaš v tých, čo prijímajú do seba účinok krvi Slova a stávajú sa príbytkami hodnými teba.
Príď, Duchu Svätý! Nech príde jednota Otca a zaľúbenie Slova. Ty, Duch pravdy, si odmenou svätých, občerstvením duší, svetlom v temnotách, bohatstvom chudobných, pokladom milujúcich, nasýtením hladných, útechou cudzincov; ty si napokon ten, v ktorom sú všetky poklady.
Ty si zostúpil na Máriu a spôsobil si, že Slovo si vzalo telo. Príď a urob v nás prostredníctvom milosti, čo si v nej urobil prostredníctvom milosti a prirodzenosti.
Príď, ty pokrm každej čistej myšlienky, žriedlo všetkej láskavosti, vrchol akejkoľvek čistoty! Príď a stráv v nás všetko, čo nám bráni, aby sme sa strávili v tebe!

Neviditelny princip

(J, 5. 5. 2015 6:23)

Slavíme svatodušní svátky. Připomínáme si a znovu prožíváme působení Ducha svatého v církvi. Sv. Pavel přirovnává církev k tělu. A tělo musí být živý organismus, musí mít jednu jedinou duši, která je spojuje. Podle tradičního učení řeckých otců je křesťan složen ze tří prvků: z těla, duše a Ducha svatého. A ten je jakoby duší naší duše. Těla každého z nás jsou rozličná, totéž platí i o duši, každý má svou vlastní. Avšak třetí prvek, Duch svatý, je jeden a týž v každém z nás. Papež Pius XII. Toto potvrzuje v okružním listě Corpus mysticum (mystické tělo): „Skutečnost, že všechny části těla jsou spojeny mezi sebou a se svou vznešenou Hlavou - Kristem - je třeba přisuzovat Kristovu Duchu, jako neviditelnému principu

http://www.katedralaplzen.org/slavnost-seslani-ducha-svateho.a420.html

Potvrdenie ucenia RKC

(Jarka, 16. 7. 2013 23:56)

"Duch Svätý od Otca a od Syna sa vám stále viac dáva ako dar.
Z Modrej knihy /sukromne zjavenia/ 2.2.1980
...Duchom Pána bude obnovená celá tvárnosť zeme.“

Potvrdenie ucenia RKC

(Jarka, 16. 7. 2013 23:55)

Duch Svätý od Otca a od Syna sa vám stále viac dáva ako dar.
Z Modrej knihy /sukromne zjavenia/ 2.2.1980

Nevesta Ducha SVATEHO

(Jarka, 28. 10. 2012 22:03)

http://www.getsemany.cz/node/2231

Prosba za misionarov

(Jarka, 11. 8. 2012 5:44)

Svetlo a spása všetkých národov, ochraňuj hlásateľov evanjelia, ktorých si poslal do celého sveta,
— a zapáľ v nich oheň svojho Ducha.

Prosby cirkvi

(Jarka, 4. 8. 2012 14:28)

Oslavujme Krista, Pána, ktorý sľúbil, že nám pošle od Otca Ducha Tešiteľa, a prosme ho:
Kriste, daj nám svojho Ducha.

Kriste, nech v nás bohato prebýva tvoje slovo,
— aby sme ti vzdávali vďaky žalmami, hymnami a duchovnými piesňami.
(Kriste, daj nám svojho Ducha.)
Ty si nás skrze svojho Ducha urobil Božími deťmi;
— daj, aby sme skrze Ducha Svätého spolu s tebou vzývali Boha Otca.
(Kriste, daj nám svojho Ducha.)
Daj nám múdrosť v konaní,
— aby sme všetko robili na Božiu slávu.
(Kriste, daj nám svojho Ducha.)
Ty si zhovievavý a veľmi milosrdný;
— daj, aby sme žili v pokoji so všetkými ľuďmi.
(Kriste, daj nám svojho Ducha.)Všemohúci a milosrdný Bože, prosíme ťa, zošli nám Ducha Svätého, aby v nás prebýval svojou milosťou a urobil nás chrámom svojej slávy. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov

Zalm 67

(Jarka, 4. 8. 2012 14:27)


Zvelebujte Pána, všetky národy


Nech je vám známe, že sa táto Božia spása posiela pohanom. (Sk 28, 28)

Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás; *
a tvoja tvár nech žiari nad nami,
aby sa tvoja cesta stala známou na zemi *
a tvoja spása medzi všetkými národmi.—

Bože, nech ťa velebia národy, *
nech ťa velebia všetky národy.
Nech sa tešia a jasajú národy, †
že spravodlivo súdiš ľudí *
a spravuješ národy na zemi.—

Bože, nech ťa velebia národy, *
nech ťa velebia všetky národy.
Zem vydala svoj plod; *
nech nás požehná Boh, náš Boh;
nech nás Boh požehná *
a nech si ho ctia všetky končiny zeme.

Sláva Otcu i Synu *
i Duchu Svätému.
Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky *
i na veky vekov. Amen.

Ant. Zem vydala svoj plod; nech sa tešia a jasajú národy. Aleluja