Choď na obsah Choď na menu
 


Apostolske vyznanie viery

22. 9. 2011

 

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mrtvych.
Verím v Ducha svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný.
Amen.

 

. Credo in Deum, Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae.

 Et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum;

qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus; descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis; ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei, Patris omnipotentis, inde venturus est iudicare vivos et mortuos.

Credo in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam catholicam, sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem et vitam aeternam.

 Amen.

Apoštolské vyznání (též Symbolum Apostolicum – Apoštolský symbol) je jedno ze základních vyznání křesťanské víry, které uznávají v podstatě všichni křesťané. Vznikalo mezi 2. a 9. stoletím a dodnes se užívá v liturgii západní církve, ať katolické, anglikánské či evangelické. Zvláště užívané je církví na Západě.

Apoštolské vyznání stojí i na začátku modlitby růžence.

Trojitá struktura vyznání odráží základní nauku, kterou vyznání tvrdí, totiž v trojici osob v jednom Bohu.

Podle legendy apoštolové sepsali toto vyznání desátého dne po Ježíšově nanebevstoupení. Ač lze o původu této legendy pochybovat, přesto jednotlivé body nauky obsažené ve vyznání jsou přítomné v křesťanství již v době apoštolů, takže se lze domnívat, že počátky tohoto vyznání opravdu sahají do doby na konci 1. století.

Nejstarší podobou tohoto vyznání je zřejmě otázková křestní podoba tohoto vyznání u Hippolyta Římského (kolem roku 215).

Současná podoba kréda pochází ze spisů Caesaria z Arles († 542). http://www.iencyklopedie.cz/caesarius-z-arles/

Toto vyznání bylo prokazatelně užíváno jako souhrn křesťanského učení pro kandidáty křtu v Římě.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Verim v Boha Otca vsemohuceho , Stvoritela neba a zeme - JAN 1/1-18

 

Jan 1,10  Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal.

Jan hovori, ze svet vznikol skrze Jezisa.

Ked Jezis sa stal clovekom, prisiel na svet, ktory mu patril,  bol jeho vlastny.

Jan 1,11  Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali.

 

Dalej Jan hovori, ze Jezis mal slavu od Otca. /ked prisiel na svet, ked sa stal clovekom./

 

Jan 1,17 :MILOST a PRAVDA prisli skrze Jezisa.

My sme prijali z jeho plnosti - milost za milostou.

 

Jan 1, JEZIS je v lone Otca,

a Jezis nam Otca zjavil.

BOHA NIKTO NIKDY NEVIDEL, /ale Jezis nam zjavil Otca./

 

Jan1  ,11-13

Bozie deti - z viery - narodenie sa z BOHA

 

Jezis ako SVETLO a ZIVOT LUDI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Jan 1,29

 

Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta.   30  To je ten, o ktorom som povedal: Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, pretože bol skôr ako ja.   31  Ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa stal známym Izraelu.   32  A Ján svedčil: Videl som Ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočíval na ňom.   33  Ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal: Na koho uvidíš zostupovať Ducha a spočívať na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým.   34  A ja som videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží Syn.

 ---------------------

23  Veď Boh stvoril človeka pre neporušiteľnosť a urobil ho obrazom vlastnej nepominuteľnosti.   24  Pre závisť diabla totiž vošla do sveta smrť, zakusujú ju tí, čo sú na jeho strane

Kniha mudrosti2

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Janovo ev. - chlieb vecny - Syn Sloveka - eucharistia

(Jarka, 13. 12. 2015 21:57)

25 Keď ho našli na druhej strane mora, povedali mu: Rabbi, kedy si sa sem dostal? 26 Ježiš im odpovedal: Amen, amen, hovorím vám: Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa. 27 Neusilujte sa o pominuteľný pokrm, ale o pokrm, ktorý zostáva pre večný život a ktorý vám dá Syn človeka. Lebo jeho označil Otec, Boh, svojou pečaťou.

Janov ev. - Verit a hladat slavu od jedineho Boha

(Jarka, 13. 12. 2015 21:56)


Jan 6/ 37 A Otec, ktorý ma poslal, sám vydal svedectvo o mne. Vy ste nikdy nepočuli jeho hlas, ani nevideli jeho tvár 38 a jeho slovo nezostáva vo vás, lebo neveríte tomu, ktorého poslal. 39 Skúmate Písma, lebo si myslíte, že v nich máte večný život, a práve ony svedčia o mne. 40 Lenže vy nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. 41 Slávu od ľudí neprijímam, 42 ale vás som poznal, že nemáte v sebe Božej lásky. 43 Ja som prišiel v mene svojho Otca, a neprijímate ma. Keby prišiel niekto iný vo svojom vlastnom mene, prijali by ste ho. 44 Ako môžete veriť vy, ktorí prijímate slávu jedni od druhých, a nehľadáte slávu od jediného Boha?! 45 Nemyslite si, že ja budem na vás žalovať u Otca. Vaším žalobcom je Mojžiš, do ktorého ste vložili svoju nádej. 46 Lebo keby ste verili Mojžišovi, verili by ste aj mne, veď on písal o mne. 47 Ale ak neveríte jeho písmam, akože uveríte mojim slovám?!

Janovo ev.- Jezis sudca

(Jarka, 13. 12. 2015 21:49)

Ježiš — sudca a darca života
Jan 5/19 Ježiš im povedal: Amen, amen, hovorím vám: Syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť Otca. Lebo čo robí Otec, to podobne robí aj Syn. 20 Veď Otec miluje Syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. 21 Lebo ako Otec kriesi a oživuje mŕtvych, tak aj Syn oživuje, koho chce. 22 Veď Otec nikoho ani nesúdi, lež celý súd odovzdal Synovi, 23 aby si všetci ctili Syna, ako si ctia Otca. Kto si nectí Syna, nectí si ani Otca, ktorý ho poslal. 24 Amen, amen, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života. 25 Amen, amen, hovorím vám: Prichádza hodina, ba už je tu, keď mŕtvi počujú hlas Božieho Syna a tí, čo ho počujú, budú žiť. 26 Lebo ako Otec má život sám v sebe, tak dal aj Synovi, aby aj on mal život sám v sebe. 27 A dal mu aj moc súdiť, pretože je Synom človeka. 28 Nečudujte sa, že prichádza hodina, keď všetci v hroboch počujú jeho hlas 29 a tí, čo robili dobre, budú vzkriesení pre život, kým tí, čo páchali zlo, budú vzkriesení na odsúdenie. 30 Ja nemôžem nič robiť sám od seba. Súdim, ako počujem, a môj súd je spravodlivý, pretože nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal.

Janov ev.- Uverili pre znamenia a divy

(Jarka, 13. 12. 2015 21:47)

48 Ježiš mu povedal: Keby ste nevideli znamenia a divy, neuverili by ste.
Uzdravenie stotnikovho syna
49 Kráľovský úradník mu odpovedal: Pane, poď, kým mi dieťa neumrie! 50 Ježiš mu povedal: Choď, tvoj syn žije! Ten človek uveril Ježišovým slovám a odišiel. 51 Ešte bol na ceste, keď mu vyšli naproti sluhovia a oznámili mu, že jeho dieťa žije. 52 Opýtal sa ich na hodinu, v ktorú sa dieťaťu uľavilo. Odpovedali mu: Včera o siedmej hodine mu prestala horúčka. 53 Tu otec spoznal, že to bolo práve v tú hodinu, keď mu Ježiš povedal: Tvoj syn žije. A uveril on i všetci v jeho dome. 54 Toto bolo už druhé znamenie, ktoré urobil Ježiš, keď prišiel z Judska do Galiley.

Janovo ev.- Samaritani uverili - poculi sme a vieme..

(Jarka, 13. 12. 2015 21:45)

Jan 4,39 Mnohí Samaritáni z toho mesta uverili v neho pre slovo ženy, ktorá svedčila: Povedal mi všetko, čo som urobila. 40 Keď teda prišli k nemu Samaritáni, prosili ho, aby ostal u nich. Ostal tam dva dni. 41 A ešte omnoho viac ich uverilo pre jeho slovo. 42 A žene povedali: Veríme už nie preto, čo si povedala; veď sme sami počuli a vieme, že toto je naozaj Spasiteľ sveta.

Janov ev. - Verim v zivot vecny /voda/

(Jarka, 13. 12. 2015 21:42)Ježiš a Samaritánka
4/1 Keď sa Ježiš dozvedel, že farizeji počuli, ako získava a krstí viac učeníkov než Ján, 2 hoci Ježiš sám nekrstil, ale jeho učeníci, 3 opustil Judsko a odišiel znova do Galiley. 4 Musel však prejsť cez Samáriu. 5 Dostal sa tak do samaritánskeho mesta menom Sychar, blízko pozemku, ktorý dal Jákob svojmu synovi Jozefovi. 6 Tam bola Jákobova studňa. Ježiš bol ustatý z cesty, a tak si sadol k studni. Bolo asi šesť hodín. 7 Tu prišla istá samaritánska žena nabrať si vody. Ježiš jej povedal: Daj sa mi napiť! 8 Jeho učeníci totiž odišli do mesta nakúpiť potravu. 9 Samaritánka mu povedala: Ako to, že ty, Žid, žiadaš odo mňa, Samaritánky, aby som sa ti dala napiť? Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. 10 Ježiš jej na to povedal: Keby si vedela o Božom dare a kto je ten, čo ti hovorí: Daj sa mi napiť!, ty by si požiadala jeho a on by ti dal živú vodu. 11 Žena mu povedala: Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká; odkiaľ teda vezmeš tú živú vodu? 12 Si azda väčší, ako náš otec Jákob, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on, jeho synovia i jeho dobytok? 13 Ježiš jej povedal: Každý, kto pije z tejto vody, bude opäť smädný. 14 Kto sa však napije z vody, ktorú mu dám ja, nikdy nevysmädne. Ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. 15 Žena mu povedala: Pane, daj mi tej vody, aby som už nebola smädná a nemusela sem chodiť po vodu.

Janovo ev.- Verim v zivot vecny

(Jarka, 13. 12. 2015 21:39)

Syn prichádza zhora
3/ 31 Kto prichádza zhora, je nad všetkými. Kto je zo zeme, patrí zemi a hovorí pozemsky. Kto prichádza z neba, je nad všetkými 32 a svedčí o tom, čo videl a počul, ale nikto neprijíma jeho svedectvo. 33 Kto prijal jeho svedectvo, potvrdil, že Boh je pravdivý. 34 Veď ten, koho Boh poslal, hovorí Božie slová, pretože Boh dáva Ducha bez miery. 35 Otec miluje Syna a všetko mu dal do rúk. 36 Kto verí v Syna, má večný život. Kto však odmieta Syna, neuzrie život, ale spočíva na ňom Boží hnev.

Janovo ev.- Verim v zivot vecny /druhe narodenie sa /

(Jarka, 13. 12. 2015 21:37)

Ježiš a Nikodém
1 Medzi farizejmi bol jeden človek, volal sa Nikodém, bol to popredný muž medzi Židmi. 2 On prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu: Rabbi, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže robiť také znamenia, aké robíš ty, ak nie je s ním Boh. 3 Ježiš mu odpovedal: Amen, amen, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. 4 Nikodém mu povedal: Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa? 5 Ježiš odpovedal: Amen, amen, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. 6 Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch. 7 Nečuduj sa, že som ti povedal: Musíte sa znova narodiť. 8 Vietor veje, kam chce; počuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha. 9 Na to mu Nikodém odpovedal: Ako sa to môže stať? 10 Ježiš mu odpovedal: Ty si učiteľ v Izraeli a toto nevieš? 11 Amen, amen, hovorím ti: O tom, čo vieme, hovoríme, a čo sme videli, o tom vydávame svedectvo, ale vy neprijímate naše svedectvo. 12 Ak neveríte, keď vám hovorím o pozemských veciach, akože uveríte, keď vám budem hovoriť o nebeských? 13 Nik nevystúpil do neba, jedine ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka. 14 A ako Mojžiš vyzdvihol hada na púšti, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, 15 aby každý, kto v neho verí, mal večný život. 16 Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. 17 Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. 18 Kto verí v neho, nie je odsúdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho Syna. 19 Súd je v tom, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia milovali väčšmi tmu než svetlo, lebo ich skutky boli zlé. 20 Veď každý, kto robí zle, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli najavo. 21 Kto však koná pravdu, ide na svetlo, aby sa ukázalo, že jeho skutky sú vykonané v Bohu.

Janovo evanjelium - uverili pre znamenia

(Jarka, 13. 12. 2015 21:34)

Jan 1,23 Keď bol cez veľkonočné sviatky v Jeruzaleme, mnohí uverili v jeho meno, lebo videli znamenia, ktoré robil.

Vzkriesenie - Janovo evanjelium

(Jarka, 13. 12. 2015 21:33)

17 Tu si jeho učeníci spomenuli, že je napísané: Horlivosť za tvoj dom ma stravuje. 18 Židia sa ho pýtali: Aké znamenie nám ukážeš, že to smieš robiť? 19 Ježiš im odpovedal: Zbúrajte tento chrám a ja ho za tri dni postavím. 20 Židia však hovorili: Štyridsaťšesť rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri dni? 21 No on hovoril o chráme svojho tela. 22 Po jeho vzkriesení si jeho učeníci spomenuli, že to hovoril, a uverili Písmu i slovu, ktoré Ježiš povedal.

Janovo evanjelium

(Jarka, 13. 12. 2015 21:28)

„Ale toto je napísané nato, aby ste verili, že Ježiš je Kristus, Syn Boží, a aby ste veriac mali život v jeho mene.“ (Ján 20:31). Celok Jánovho evanjelia je teda napísaný preto, aby sme verili v Božieho Syna a veriac v neho mali večný život. To znamená, že stačí už táto samotná biblická správa, toto evanjelium, aby sme boli spasení a mali večný život, keď len z tejto správy porozumieme, kto je Pán Ježiš, aké jedinečné dielo vykonal a zo srdca v neho uveríme