Choď na obsah Choď na menu
 


Zaklady kat.viery

1. 4. 2013

 

1. Katolícky pozdrav

 

Pochválený buď Ježiš Kristus.

 

Naveky. Amen.

 

 

2. Prežehnanie

 

3. Modlitba Pána

Otče náš, ktorý si na nebesiach,

posväť sa meno tvoje,

príď kráľovstvo tvoje,

buď vôľa tvoja ako vnebi, tak i na z

Chlieb náš každodenný daj nám dnes

emi.

a odpusť nám naše viny,

ako i my odpúšťame svojim vinníkom,

a neuveď nás do pokušenia,

ale zbav nás Zlého. Amen.

 

4. Anjelské pozdravenie

 

5. CHVÁLOSLOVIE

Sláva Otcu i Synu i Duchu svatému,

ako bolo na počiatku,

tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.

 

6. APOŠTOLSKÉ VYZNANIE VIERY

Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme,i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna,nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého,narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný,zostúpil k zosnulým,tretieho dňa vstal zmŕtvychvystúpil na nebesia,  sedí po pravici Boha Otca všemohúceho.Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku,v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov,vo vzkriesenie telaa v život večný. Amen.

 

7. Anjel Pána

Anjel Pána zvestoval Panne Márii     R. A ona počala z Ducha Svätého.

Zdravas´, Mária...

Hľa, služobnica Pána     R. Nech sa mi stane podľa tvojho slova.

Zdravas´, Mária...

A Slovo sa telom stalo   R. A prebývalo medzi nami.

Zdravas´, Mária... 

Oroduj za nás, svätá Božia Rodička    R. Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

 Modlime sa.

Bože, z anjelovho zvestovania vieme,  že tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom,  prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť,aby nás jeho umučenie a kríž  priviedli k slávnemu vzkrieseniu.  Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

8. ŠESŤ HLAVNÝCH PRÁVD

1. Boh je len jeden.

2. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.

3. Boží Syn sa stal človekom, aby nás vykúpil.

4. Boh je spravodlivý sudca: dobrých odmieňa a zlých trestá

5. Duša človeka je nesmrteľná.

6. Božia milosť je na spásu potrebná.

 

9. Vzbudenie viery, nádeje a lásky

 

Môj Bože, verím v teba, lebo si večná Pravda.

Môj Bože, dúfam v teba, lebo si nekonečné Milosrdenstvo

Môj Bože, milujem ťa, lebo si sama Dobrota a Láska.

 

10. Desatoro Božích prikázaní

1. Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.

2. Nevezmeš Božie meno nadarmo.

3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.

4. Cti svojho otca a svoju matku.

5. Nezabiješ.

6. Nezosmilníš.

7. Nepokradneš.

8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.

9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.

10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.

 

11. Pätoro cirkevných prikázaní

1. V nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastniť na svätej omši.

2. Zachovávať prikázané dni pokánia.

3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť.

4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi.

5. Podporovať cirkevné ustanovizne.

 

12. Hlavné prikázanie

Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše,

zo všetkých svojich síl a z celej svojej myslea svojho blížneho ako seba samého. (Lk 10, 27-28)

 

13. Osem blahoslavenstiev

1..Blahoslavenu chudobni duchom,lebo ich je nebeské kráľovstvo.

2.Blahoslavení plačúcilebo oni budú potešení.

3. Blahoslavení tichílebo oni budú dedičmi zeme.

4. Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.

5. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.

6. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.

7. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.

8. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

 

 

14. Božské čnosti

1. Viera. 2. Nádej. 3. Láska.

 

15. Mravné čnosti

 

16. SEDEM DAROV DUCHA SVATÉHO

1. Dar múdrosti   2. Dar rozumu   3. Dar dobrej rady   4. Dar sily

5. Dar poznania   6. Dar zbožnosti   7. Dar bázne voči Bohu.

 

17. OVOCIE DUCHA SVATÉHO

Láska, radosť, pokoj,  trpezlivosť, zhovievavosť, dobrota, láskavosť,  vľúdnosť, vernosť, skromnosť, zdržanlivosť, čistota.   (Gal 5, 22–23)

 

18. Skutky telesného milosrdenstva

 

 • Dávať jesť hladným.
 • Dávať piť smädným.
 • Prichýliť pocestných.
 • Odievať nahých.
 • Navštevovať chorých.
 • Poskytovať pomoc väzňom.
 • Pochovávať mŕtvych.

 

19. Skutky duchovného milosrdenstva

 • Napomínať hriešnikov.
 • Poúčať nevedomých.
 • Dobre radiť pochybujúcim.
 • Tešiť zarmútených.
 • Trpezlivo znášať krivdu.
 • Odpúšťať ubližujúcim.
 • Modliť sa za živých a mŕtvych.

 

20. Sedem hlavných hriechov

Pýcha, lakomstvo, smlistvo, závisť, obžerstvo, hnev, lenivosť

21. Šesť hriechov proti Duchu Svätému

1.opovážlivo sa spoliehat na Božie milosrdenstvo, 2. pochybovať o Božom milosrdenstve a zúfať si 3. odporovať poznanej zjavenej pravde 4. závidietť blížnemu Božiu milost, 5. zatvrdiť si srdce voči spasiteľnému napomenutiu, 6. zotrvávať tvrdošijne v nekajúcnosti

22. Donebavolajúce hriechy

- umyslena vrazda

- suzovanie vdov, sirot a chudobnych

-  zadrziavanie alebo skracovanie zasluzenej mzdy

23. Deväť cudzích hriechov /

 Podla zaužívanej praxe v minulosti:  1.davat inym radu na hriech, 2.povzbudzovat inych na hreich, 3. kazat inym hriech, 4. suhlasit s hreichom inych, 5. pomahat pri hriechu inych 6. mlcat na hriech inych 7. zastavat hriechy inych 8. netrestat hriechy inych 9. chvalit hriechy inych

Dnes sa už pojem cudzí hriech nepoužíva. Pozri Katechizmus KCC 1868

 

24. Sedem sviatostí

Eucharistia, Pokanie, Birmovanie,Posvätný stav kňazstva. manželstvo, pomazanie chorých.

 

Milovať budeš Pána, svojho Boha,

z celého svojho srdca, z celej svojej duše,

zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle

a svojho blížneho ako seba samého. (Lk 10, 27-28)